Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk for tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

(Kap. 440, post 70)

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2016 fordele rundt 11,6 millioner kroner til relevante  prosjekter/tiltak innen feltet vold i nære relasjoner.

2. Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Tiltakene skal bidra til en styrking av arbeidet mot vold i nære relasjoner, særlig rettet mot samarbeid og samordning og forebygging.

Ordningen består av prosjekt/aktivitetstilskudd.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

Delmål

 • Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.  
 • Utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner får i større grad nødvendig hjelp.  
 • Samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner er styrket.
 • Forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner er styrket.

3. Kriterier for måloppnåelse

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tiltakets effekt i henhold til formål og delmål for ordningen, jf. punkt 2.

Tilskuddsbrevet fra departementet vil eventuelt inneholde en nærmere beskrivelse av kriterier for måloppnåelse.

4. Kriterier for tildeling

Frivillige og andre ideelle organisasjoner, samt private aktører kan søke om midler. Frivillige organisasjoner bør være registrert i frivillighetsregisteret. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Enkeltpersoner og virksomheter som drives på forretningsmessig basis kan ikke søke om midler fra tilskuddsordningen. Det vil heller ikke bli gitt støtte til tiltak som innebærer kommersiell bruk av produktet.

I vurderingen av søknadene vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Tiltaket retter seg mot barn og/eller voksne som utsettes for eller er i risikosonen for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, eller som er utøvere eller i risikosonen for å utøve vold.   
 • Tiltaket bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner.
 • Tiltaket bidrar til å styrke samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
 • Tiltaket bidrar til å forebygge vold i nære relasjoner.
 • Tiltaket når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike aktører.
 • Tiltaket har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltaket har overføringsverdi og at det legges til rette for en spredning av tiltak/resultater.
 • Tiltak som er avhengig av mange bidragsytere kan bli nedprioritert dersom dette vurderes som en risikofaktor med hensyn til gjennomførbarhet.
 • Det gis ikke midler til forskningsprosjekter.

Midler fra tilskuddsordningen gis for ett år av gangen, og dersom tiltak skal videreføres utover rammen av ett år må ny søknad sendes inn. Det at tilskudd er gitt tidligere gir ingen garanti for videre tilskudd.

Søknader som omfattes av andre tilskuddsordninger, vil ikke bli prioritert etter denne ordningen. Søknader som faller inn under ordningen «Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/ forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse», forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), gis ikke tilskudd.

I behandlingen av søknader som kan falle inn under tilskuddsordningen «Tiltak mot vold og seksuelle overgrep mot vold i nære relasjoner» forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil  Justis- og beredskapsdepartementet og Bufdir ha nær dialog. Det vil ikke bli gitt støtte til samme, eller til deler av samme, prosjekt/aktivitet/tiltak som støttes over Bufdirs ordning.

Det gis prosjekt/aktivitetstilskudd, dvs. tilskudd rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger med ordningen. Det gis ikke generelt driftstilskudd.

5. Oppfølging og kontroll

For tilskudd under kr 200 000 skal det innen 30. mars året etter tilskudd er gitt sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov. For tilskudd fra og med kr 200 000 skal det i tillegg til rapport med resultat- og måloppnåelse sendes inn et revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt årsregnskap bekreftet av revisor. Ved behov kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Dersom tilskuddsmottaker legger regnskap, årsmelding, revisorattestasjon og vedtekter ut på egen nettside, er innsending til departementet av samme informasjon ikke nødvendig. Departementet vil innhente informasjon fra tilskuddsmottakernes nettsider.

Det er ønskelig at tilskuddsmottakere som er ideelle organisasjoner benytter NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert).

Mottaker er ansvarlig overfor Justis- og beredskapsdepartementet for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement §10, 2. ledd og riksrevisjonsloven §12, 3. ledd.

6. Evaluering

Tilskuddsordningen skal evalueres ved behov.

7. Kunngjøring

Tilskuddsmidlene kunngjøres på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 5. februar 2016.

Søknader som innkommer etter fristen vil som hovedregel bli avvist. Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal normalt være sluttført innen utgangen av september.

Søknader sendes:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no

Kontaktpersoner i departementet:

8. Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • For personer må det oppgis personnummer
 • For organisasjoner må det oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater
 • Eventuell videreføring etter endt prosjektperiode

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  - Omsøkt fra Justis- og beredskapsdepartementet
  - Søkers egenandel
  - Omsøkt fra andre offentlige myndigheter
  - Ev. andre kilder (hvilke)
  - Eventuell differanse i forhold til total finansiering samt hvordan denne dekkes.
  - Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.
  - Omtale av tidligere tildelinger fra departementet (tiltakets navn, beløp, årstall for tildeling)

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema:

9. Søknadsbehandling

Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret.

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse
 • Søknaden ikke inneholder påkrevede opplysninger.
 • Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Tidligere tildelinger fra departementet er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse m.v.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

Vedtak om tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis.

10. Klagebehandling

Reglene om klageadgang etter fvl. § 28 kommer til anvendelse.

En liten del av bevilgningen skal normalt settes av til eventuell omgjøring av vedtak som følge av klager fra søkere om tilskudd.

11. Rutiner for utbetaling og behandling av for mye utbetalt tilskudd

Ved særskilt høye tilskudd kan utbetaling i to terminer vurderes.

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen 3 uker.

Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket.

12. Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskudd enda ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer vilkår departementet har satt for tilskuddet
 • Organisasjonen opphører
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet

Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake