Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk for tilskudd til returtiltak

Søknadsfrist: fremkommer av UDIs kunngjøring.

NB: Utlysningen er avsluttet. Den er erstattet av Tilskudd til returtiltak 2018 - regelverk

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6.april 2017, med grunnlag i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2016-2017), kap. 490, post

72. Tilskuddsordningen forvaltes av Utlendingsdirektoratet (UDI) i henhold til regelverket. Regelverket kan ikke fravikes dersom det ikke er hjemmel i regelverket til å gjøre unntak.

2. Definisjoner

«Assistert retur» er retur med bistand fra norske myndigheter for utlendinger med avslag på søknad om beskyttelse eller som har søknad om beskyttelse under behandling og utlendinger som oppholder seg uten lovlig opphold i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet. 

3. Mål og målgruppe for ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer uten tvang

Målgruppen for ordningen er:

 • Personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge som oppholder seg utenfor mottak. 

4.  Tildelingskriterier

4.1  Tilskuddsmottakere

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan motta tilskudd. Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner kan søke om tilskudd. Offentlige etater (herunder kommuner) kan ikke motta tilskudd. Næringsdrivende (herunder driftsoperatører for asylmottak) kan ikke motta tilskudd.  

4.2  Vurderingskriterier

Tilskudd kan tildeles til tiltak som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen. I vurdering av søknadene prioriteres:

 • Tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot tilskuddets størrelse.
 • Tiltak som retter seg mot personer som ikke bor på asylmottak.
 • Tiltak som er nyskapende. 

Søknad må avslås dersom søknaden ikke bidrar til å oppnå tilskuddsordningens mål.

Søknaden kan avslås med følgende begrunnelser:

 • Søknad har ikke tilstrekkelig opplysninger om søker og om prosjektet/tiltaket.
 • Søknad kommer etter søknadsfristen.
 • Søker har ikke rapportert tilstrekkelig etter tidligere års tildeling av tilskudd.
 • Søker har tidligere brutt forutsetninger for tildelte offentlige tilskudd.
 • Tiltaket har for høye administrasjonsutgifter.
 • Tiltakets kostnader anses for høye vurdert opp mot aktivitet og forventet måloppnåelse.
 • Mottatte søknader overstiger disponibelt beløp på tilskuddsordningen og søknad ikke prioritert høyt nok. 

5.  Frister m.m.

Søknadsfrist kommer fram av UDIs kunngjøring. UDI kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter søknadsfrist.

UDI fastsetter i tilskuddsbrev tidsfrister for rapportering på bruk av midlene. 

6. Krav til søknadens innhold og form 

Søknaden skal undertegnes av ansvarlig for prosjektet. Søknaden kan sendes elektronisk. 

Søknaden skal videre inneholde følgende opplysninger: 

6.1  Om søkeren

 • søkerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • søkerens organisasjonsnummer og kontonummer for utbetaling av tilskudd. For privatpersoner som søker må det oppgis fødselsnummer
 • kontaktperson(er)
 • organisasjonens vedtekter (vedlegges søknaden)
 • en beskrivelse av søkerens forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre tiltaket (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • en beskrivelse av om søkeren tidligere har gjennomført liknende tiltak

6.2  Om tiltaket 

 • målsetting og begrunnelse sett opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • omtale av målgruppe og geografisk område
 • plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • tidsplan for gjennomføringen
 • forventede resultater 

6.3  Om finansiering 

 • budsjett for tiltaket/prosjektet
 • finansieringskilder for driften/prosjektet
 • søkerens eventuelle egenandel
 • hvilke(t) beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • eventuelt andre kilder søkeren mottar/søker om støtte fra

7.  Oppfølging og kontroll

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrevet.

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse sett hen til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet, herunder krav om regnskapsføring og revisorplikt. UDI kan i tilskuddsbrev åpne for at deler av tilskuddsbeløpet kan benyttes til å dekke regnskap og revisjon.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Brudd på forutsetninger for tilskudd kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd og kan medføre konsekvenser ved behandling av senere søknader om tilskudd.

UDI, Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd. 

8.  Klagebehandling

Det er klagerett på vedtak etter denne tilskuddsordningen i henhold til forvaltningsloven.