Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk for tilskuddsordning for frivillige i redningstjenesten

Søknadsfrist: 01.03.2017

1      Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak 16. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) Kap. 455 post 71. 

Tilskuddsposten inkluderer også premie til forsikringsordning for frivillige i redningstjenesten og ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt redningsfaglig råd. Sistnevnte ivaretas av Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). 

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Målet for ordningen er å oppnå en best mulig redningstjeneste for å redde liv.

Gjennom tilskuddsordningen skal frivillige organisasjoner settes i bedre stand til å delta i redningsaksjoner gjennom tilskudd til kurs og kompetanseutvikling, utstyr, drift av organisasjonene mv.

2.2 Målgruppe

Målgruppen for ordningen er mennesker som har behov for øyeblikkelig redning fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner. 

2.3 Definisjon av redningstjeneste

Med redningstjeneste forstås offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilte opprettede organer eller ved særskilte tiltak.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og frivillige organisasjoner i redningstjenesten som representeres av paraplyorganisasjonen FORF, kan søke. I tillegg kan andre særs relevante frivillige organisasjoner innen redningstjenesten søke om tilskudd.

Tilskuddsmidlene vil bli gitt til hovedorganisasjoner som vil være ansvarlig for fordeling til lokale lag og foreninger innen egen organisasjon med betydning for redningstjenesten.

Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

3.2 Vurderingskriterier

I vurdering av søknader legges det vekt på søkernes relevans for redningstjenesten.

Departementets fordeling av tilskudd skjer ut fra en avveining og vurdering av størrelsen på aktivitet og deltagelse i redningsoppdrag, og behovet for organisasjoner med spisskompetanse som er uunnværlig i noen typer oppdrag.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.  

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres snarlig etter at Stortinget har vedtatt budsjettet. Kunngjøringen skjer på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

Søknadsfristen er 1. mars. Tildelingen av tilskudd fra departementet skal normalt skje innen utløpet av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater.

Finansiering:

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • ev. budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
 • Søkers eventuelle egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke).
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. 

Søknader sendes:
Justis- og beredskapsdepartementet
Rednings- og beredskapsavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til: postmottak@jd.dep.no.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søkeren må selv utforme søknaden.

Kontaktpersoner: Lise Johansen, tlf. 22 24 52 15, epost: lise.johansen@jd.dep.no.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Tilskuddsmottaker skal redegjøre for at tilskuddet er benyttet til redningsfaglige tiltak og at mottaker bidrar i redningsarbeid. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

6 Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang, jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Kongen i Statsråd jf. fvl § 28 første ledd. Klagen fremsettes for Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.