Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk for tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Søknadsfrist: 3. mars 2017.

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 31. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 440, post 70. Samlet tilskuddsbeløp i 2017 er på 11 790 000 kroner.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

2.2 Delmål

 • Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 
 • Utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner får i større grad nødvendig hjelp. 
 • Samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner er styrket. 

Forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner er styrket. 

2.3 Målgruppe

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Frivillige[1] og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Ordningen består av prosjekt/aktivitetstilskudd, dvs. tilskudd rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger med ordningen. Det gis ikke generelt driftstilskudd.

Frivillige organisasjoner som søker bør være registrert i frivillighetsregisteret.

3.2 Vurderingskriterier

Tiltakene skal bidra til en styrking av arbeidet mot vold i nære relasjoner, særlig rettet mot samarbeid og samordning og forebygging.

I vurderingen av søknadene vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike aktører.
 • Tiltaket bidrar til å styrke samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
 • Tiltaket retter seg mot barn og/eller voksne som utsettes for eller er i risikosonen for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, eller som er utøvere eller i risikosonen for å utøve vold.  
 • Tiltaket bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner. 
 • Tiltaket bidrar til å forebygge vold i nære relasjoner.
 • Tiltaket når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltaket har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltaket har overføringsverdi og at det legges til rette for en spredning av tiltak/resultater.
 • Tiltak som er avhengig av mange bidragsytere kan bli nedprioritert dersom dette vurderes som en risikofaktor med hensyn til gjennomførbarhet.
 • Det gis ikke midler til forskningsprosjekter. 
 • Det gis ikke støtte til tiltak som innebærer kommersiell bruk av produktet.
 • Søknader som omfattes av andre tilskuddsordninger, vil ikke bli prioritert etter denne ordningen. Søknader som faller inn under ordningen «Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/ forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse», forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), gis ikke tilskudd.

I behandlingen av søknader som kan falle inn under tilskuddsordningen «Tiltak mot vold og seksuelle overgrep mot vold i nære relasjoner» forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Bufdir ha nær dialog. Det vil ikke bli gitt støtte til samme, eller til deler av samme, prosjekt/aktivitet/tiltak som støttes over Bufdirs ordning. 

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres snarlig etter Stortingets budsjettvedtak på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD) samt på nettportalen www.frivillighetnorge.no og på www.kriminalitetsforebygging.no.

Søknadsfristen i 2017 er 3. mars. Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til, å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

Søknader sendes elektronisk til Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging på post@kriminalitetsforebygging.no

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Anja Bakkeli
E-post: anja.bakkeli@kriminalitetsforebygging.no 

Søknadsskjema ligger i Word-format på www.kriminalitetsforebygging.no eller kan lastes ned her:

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater.

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
 • Søkers eventuelle egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke).
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette. 

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden sendes elektronisk.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregels skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

6 Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet, jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Definisjon frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.