Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak

1.  Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2016, med grunnlag i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2016-2017), kap. 490, post 71 og Stortingets budsjettvedtak.  Tilskuddsordningen forvaltes av Utlendingsdirektoratet i henhold til regelverket. Regelverket kan ikke fravikes dersom det ikke er hjemmel i regelverket til å gjøre unntak.

2.    Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn i mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Det er et mål at barna skal være i fysisk aktivitet og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter. Målgruppen for tilskuddsordningen er barn som bor i norske asylmottak. Med barn menes personer under 18 år.

3.  Tildelingskriterier

3.1 Tilskuddsmottakere

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan motta tilskudd. Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret. Enkeltpersoner kan søke om tilskudd.

Offentlige etater (herunder kommuner) kan ikke motta tilskudd. Næringsdrivende (herunder driftsoperatører for asylmottak) kan ikke motta tilskudd.

3.2 Vurderingskriterier

I vurdering av søknadene prioriteres:

 • tiltak som oppfyller ordningens mål
 • tiltak som treffer flest mulig barn og gir mest mulig aktivitet sett i forhold til tilskuddsbeløpet
 • tiltak som sikrer tilbud som ikke ellers er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø 

Søknad avslås dersom aktiviteten faller utenfor formålet med ordningen.

Søknad kan avslås med følgende begrunnelser:

 • søknaden gjelder for få barn, en begrenset aldersgruppe eller et for kort tidsrom
 • søknaden har ikke tilstrekkelig opplysninger om søker og/eller om prosjektet/tiltaket
 • søknaden kommer til UDI etter søknadsfristen
 • søker har ikke rapportert tilstrekkelig etter tidligere års tildeling av tilskudd
 • søker har tidligere brutt forutsetninger for tildelte offentlige tilskudd
 • tiltaket har høye administrasjonsutgifter
 • mottatte søknader overstiger disponibelt beløp på tilskuddsordningen og søknad er derfor ikke prioritert

4.   Frister m.m.

Søknadsfrist kommer fram av UDIs kunngjøring. UDI kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter søknadsfrist.

UDI fastsetter i tilskuddsbrev tidsfrister for rapportering på bruk av midlene.  

5.     Politiattest

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å innhente politiattest  for samtlige personer som involveres i aktiviteten fra tilskuddsmottakers side etter at eventuelt tilsagn om tilskudd er gitt, jf. politiregisterforskriften § 34-1. Tilskuddsmottaker plikter å ha politiattest(er) tilgjengelig for fremvisning etter forespørsel fra tilskuddsforvalter.

6.   Om søknad

Søknaden skal undertegnes av ansvarlig for prosjektet. Søknaden kan sendes elektronisk.

Søknaden skal videre inneholde følgende opplysninger:

6.1 Om søkeren:

 • søkerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • søkerens organisasjonsnummer og kontonummer for utbetaling av tilskudd. For privatpersoner som søker må det oppgis fødselsnummer
 • kontaktperson(er)
 • organisasjonens vedtekter (vedlegges søknaden)
 • en beskrivelse av søkerens forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre tiltaket (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • en beskrivelse om søkeren tidligere har gjennomført liknende tiltak

6.2 Om tiltaket:

 • målsetting og begrunnelse sett opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • omtale av målgruppe og geografisk område
 • plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • tidsplan for gjennomføringen
 • forventede resultater

6.3 Om finansiering:

 • budsjett for tiltaket/prosjektet
 • finansieringskilder for driften/prosjektet
 • søkerens eventuelle egenandel
 • hvilke(t) beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • eventuelt andre kilder søkeren mottar/søker om støtte fra

7. Oppfølging og kontroll

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrevet.

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse sett hen til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet, herunder eventuelle krav om revisorplikt. UDI kan i tilskuddsbrev åpne for at tilskuddsmidler kan benyttes til å dekke utgifter til revisjon.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra  tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Brudd på forutsetninger for tilskudd kan medføre krav om tilbakebetaling og kan medføre konsekvenser for vurdering av senere søknader om tilskudd.  

Utlendingsdirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

8. Klageadgang

Klageadgang for vedtak over denne tilskuddsordning følger av forvaltningsloven.