Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere

Søknadsfrist: 07.02.2017

1       Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2       Mål for ordningen

2.1           Hovedmål

Styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.


2.2       Målgruppe
Målgruppen for prosjektene er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe for tilskuddsordningen.

3       Tildelingskriterier

3.1       Inngangskriterier:
 

 • Kommuner og fylkeskommuner med ordinært etablerertilbud, og som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere kan søke om midler til nye prosjekt eller videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før.
 • Institusjoner med fagekspertise og spisskompetanse i entreprenørskap kan søke.
 • I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015) skal Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) gis en særskilt stilling i dette regelverket. NSFV skal etter søknad kunne innvilges inntil 3,5 mill. kroner for å videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. Det vises til Innst. 16 S (2014-2015), Post 62 Kommunale innvandrertiltak, der Kommunal- og forvaltningskomiteen vil at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter på denne sektoren, for hele landet. Midlene må søkes årlig.

3.2       Vurderingskriterier

 • Søker bidrar med egne pengemidler som minst tilsvarer størrelsen på beløpet det søkes om. Andre former for egenfinansiering, kvantifisert i kronebeløp, kan aksepteres, men vil bli tillagt noe mindre vekt.
 • Opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift
 • Plan for formidling av gode resultater og metoder til andre kommuner og fylkeskommuner.
 • Samarbeid med introduksjonsprogrammene i kommunene
 • Dokumenterte resultater fra tidligere relevante etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere.
 • Dokumenterte resultater fra tidligere relevante etablerertilbud for andre grupper.
 • Samarbeid eller samorganisering med eksisterende kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning.
 • Utvikling av modeller for kunnskapsformidling og metodeutvikling for flerkulturelt entreprenørskap.
 • Utvikling og metodikk av digitale verktøy for veilederne og innvandreretablerere.
 • I et flerårig perspektiv vil det være et krav om resultater for videre prioritering i konkurranse med andre søkere. Det skal dokumenteres i hvilken grad tidligere års prosjekter har nådd målene med tilskuddsordningen.

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

4       Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger  samt på nettportalen www.frivillig.no.

5       Oppfølging og kontroll

5.1       Krav til søknadens innhold og form

Søkere skal sende inn et elektronisk søknadsskjema. Skjemaet er tilgjengelig på webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker: 

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd, Kontaktperson (er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi  (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Det forutsettes at prosjektene skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.
 • Forventede resultater.
 • I søknaden må prosjektene fastsette kvantitative og kvalitative resultatmål.
 • Prosjektet skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre prosjekter og
 • offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Prosjektet skal også bidra i en evaluering av ordningen.Tidsplan for gjennomføringen

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter Ev. andre kilder (hvilke).

5.2       Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2016.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6       Klageadgang og klagebehandling

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.