Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere

Søknadsfrist: 26.01.2017

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016 med grunnlag i  Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 71.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Ordningen skal bidra til å styrke frivillige organisasjoner sitt arbeid med informasjon og veiledning til nyankomne innvandrere i lokalsamfunn. Ordningen er todelt. Del 1 har følgende mål: nyankomne innvandrere skal få informasjon om det norske samfunnet som er tilpasset deres behov, og veiledning for å styrke deltakelsen i lokalsamfunnet. Del 2 har følgende mål: raskere bosetting og bedre integrering av flyktninger og innvandrere, og et mer inkluderende samfunn.

2.2 Målgruppe

Ordningen er todelt. Målgruppe for ordningens del 1 er arbeidsinnvandrere[1]og personer som ikke omfattes av introduksjonsordningen. Målgruppe for ordningens del 2 er flyktninger som har fått opphold i Norge, og innvandrere i den enkelte kommune.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Eksisterende nasjonale og andre frivillige organisasjoner, herunder organisasjoner IMDi har intensjonsavtaler med, kan søke. Kun organisasjoner som har intensjonsavtale kan søke under ordningens del 2[2]. Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, mm, som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak og organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene . De som ikke har organisasjonsnummer fra før av, vil få dette gjennom en slik registrering.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Det kan gis støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere. Under ordningens del 1 gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak (statsbudsjettet).

3.2 Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen: 

 • Prosjektplan og –styring
 • Økonomistyring
 • Kompetanse og erfaring på området
 • Organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Prosjektets potensial for å utgjøre et supplement til det offentlige
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Prosjektets omfang (Del 1: Det gis støtte til prosjekter med budsjett på kroner 350 000 -500 000).

IMDi vil videre ta hensyn til geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper.

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD), samt på nettportalen www.frivillig.no.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Organisasjoner skal sende inn et elektronisk søknadsskjema. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (Oppgi i så fall dato og saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter Ev. andre kilder (hvilke).

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år).  Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

For tilskudd inntil kr 200 000 skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6 Klageadgang og klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og Beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for IMDi jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Personer som er registrert i Folkeregisteret, ikke arbeidssøkere

[2] Organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi er: Frivillighet Norge, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund og Den Norske Turistforening.