Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del B

Søknadsfrist: 15.02.2017

Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom

1.     Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak i 15. desember 2016, jf. Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 62.

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

 

2.     Mål for ordningen

2.1           Hovedmål

Hovedmålet med denne ordningen er å bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring. Ordningen skal bidra til at ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok faglig grunnlag eller som har språklige utfordringer, skal kunne få bedre forutsetninger for å fullføre videregående opplæring.

Ordningen skal videre bidra til kunnskapsutvikling.

2.2           Målgruppe

Ordningen retter seg mot innvandrerungdom i alderen 16-24 år som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre den videregående opplæringen.

Ungdom i grunnskolealder som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven (oppl.) § 2-1 er ikke omfattet av Jobbsjansen.

2.3           Varighet

Tilbud om mer grunnskoleopplæring for den enkelte innvandrerungdom kan være inntil ett skoleår.

I spesielle tilfeller kan tilbudet gis inntil 2 skoleår.

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover budsjettåret 2017.

For mer informasjon om grunnskoleopplæring, se Utdanningsdirektoratets veileder om mer grunnskoleopplæring til ungdom på udir.no.

3.Tildelingskriterier

3.1           Inngangskriterier:

 • Fylkeskommuner kan søke om prosjektmidler til etablering og videreutvikling av mer   grunnskoleopplæring, det vil si ett til to ekstra grunnskole år for ungdom i målgruppen.
 • Et prosjekt som det søkes tilskudd til bør ha minimum 15 deltakere.
 • Det er åpent for interfylkeskommunalt samarbeid, slik at fylkeskommuner kan i fellesskap søke om prosjektmidler.
 • Fylkeskommuner som etablerer et slikt tilbud må ha et konkret samarbeid om dette med aktuelle kommuner.
 • Tilskuddsmottakeren velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres innenfor rammen av opplæringsloven, men tilbudet skal styrke ungdommens faglige grunnlag for å fullføre videregående opplæring.
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til tilbud som omfattes av oppl. § 4A-1 andre ledd om mer grunnskoleopplæring for ungdom som ha behov for det.

3.2           Utgifter som kan søkes dekket av Jobbsjansemidler

Det kan søkes om midler til dekning av lærerressurser, undervisningsmateriell og ev. prosjektmedarbeidere.

I spesielle tilfeller kan IMDi også vurdere å gi midler til dekning av merkostnader i forbindelse med leie av undervisningslokaler.

Det kan i 2017 søkes om midler for vårsemesteret 2017 og høstsemesteret 2017.

3.3           Vurderingskriterier

 • Det skal synliggjøres hvordan det skal arbeides systematisk for å få best  mulige resultater for overgang til videregående opplæring.
 • Prosjektene bør etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter.
 • Midlene skal brukes til nødvendige personellressurser og drift av tilbudet. Ordinær drift som for eksempel skoledrift, drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller en annen voksenopplæring m.m. skal ikke dekkes av midlene. Prosjektmidlene kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

4.     Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

5. Oppfølging og kontroll

5.1           Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et elektronisk søknadsskjema for søke om Jobbsjansemidler. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet.

Skjemaet skal minimum inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Antall stillinger i prosjektet (stillingsprosent og funksjon)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område 
 • Antall elever i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • Forventede resultater. Det skal settes resultatmål for prosjektene. Fylkeskommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som fylkeskommune vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet.

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet. Det forutsettes at fylkeskommunen og involverte kommuner bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av faste stillingsressurser. Fylkeskommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av søknaden. Ev. finansiering fra prosjektets samarbeidspartnere skal også fremgå.
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, ev andre kilder (hvilke).

Søknaden skal signeres av fylkesrådmann ev. av en leder i overnevntes ledergruppe.

Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

5.2           Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Fylkeskommuner skal rapportere til IMDi på hvor mange innvandrerungdom som har gjennomført ett ekstra år med grunnskoleopplæring. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer. Fylkeskommunen skal utarbeide en oppsummert oversikt for sitt virkeområde og rapportere dette videre til IMDi, samt et regnskap som viser totale inntekter, og hvordan midlene ble fordelt og brukt i 2017. Det er en forutsetning at prosjektene er forankret i fylkeskommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid.

Fylkeskommuner skal delta i formidlingen av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. De skal også bidra i evaluering av ordningen.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd innvilget i 2017 kan brukes til dekning av utgifter for vårsemesteret 2017 og høstsemesteret 2017.

Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6.       Klagebehandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl § 3.