Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del A

Søknadsfrist: 09.02.2017

Del A: Tilskudd til kommuner for kvalifiseringsprosjekter for   hjemmeværende innvandrerkvinner

 

1.     Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet  20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak 15. desember, jf. Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1  Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å kvalifisere hjemmeværende innvandrerkvinner som ikke har tilknytning til ordinær utdanning eller arbeidslivet, etter modell av introduksjonsordningen.

Hovedmålet med denne delordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende kvalifisering.

2.2  Delmål

Jobbsjansen del A, skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Programmet skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltaker på ordinær arbeidsplass med tett oppfølging.

Tilskuddsordningen skal videre bidra til kunnskapsutvikling.

2.3  Målgruppe

 • Hovedmålgruppe er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som ikke er avhengige av sosialhjelp, som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
 • Hjemmeværende innvandrerkvinner      med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Aktivitetsplikten gjelder fra yngste barn fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-8.
 • Personer i målgruppen som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan omfattes av Jobbsjansen. Det forutsettes at det er gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

2.4  Varighet:

 • Programmet kan vare inntil to år, med mulighet for forlengelse med inntil ett år der dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides med ytterligere ett år, dvs. til sammen fire år.

3.    Tildelingskriterier

3.1  Inngangskriterier

Kommuner med minst 750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1.1.2016 i henhold til SSBs befolkningsstatistikk kan søke om prosjekttilskudd. Det er åpent for interkommunalt samarbeid.

3.2  Vurderingskriterier

 • Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.
 • Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater i kvalifisering og formidling til arbeid og utdanning. Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby voksne deltakerne utdanningsrettede løp med grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år skal etablere samarbeid med fylkeskommunes utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
 • Prosjektene skal ha, eller opparbeide seg, nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kvalifiseringen skal tilpasses mot behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Det forutsettes at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av programmet når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Prosjektene bør etablere forpliktende og systematisk samarbeid med lokale frivillige organisasjoner der dette er hensiktsmessig.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid.

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

3.3  Flerårige prosjekter

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover budsjettåret 2017.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

5. Oppfølging og kontroll

5.1           Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et elektronisk søknadsskjema for søke om Jobbsjansemidler. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet.

Skjemaet skal minimum inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDI? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • En strategi for hvordan kommunen skal komme i kontakt med og rekruttere hjemmeværende kvinner
 • En konkret plan for videreføring av metoder og tiltak fra prosjektet i den ordinære virksomheten etter prosjektets slutt.
 • Det forutsettes at prosjekter som gis støtte er forankret i kommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid
 • Forventede resultater
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som kommunene vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet. Det bes spesielt om tydeliggjøring av samarbeidet med arbeidsgivere, næringslivet, andre offentlige instanser med ansvar for kvalifisering, og frivillige organisasjoner.

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens faste stillingsressurser. Kommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av søknaden.
 • Egenfinansiering i form av egeninnsats skal kvantifiseres med kronebeløp.
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, ev andre kilder (hvilke).

Søknaden skal signeres av rådmann/fylkesrådmann/bydelsdirektør i kommunen/bydelen, ev. av en leder i overnevntes ledergruppe.

5.2           Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Tilskuddsrapport og prosjektregnskap skal oversendes IMDi innen 1.2.2018. Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2017.

En kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet skal oversendes IMDi innen 1.9.2017.

Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program.

Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2016, kan ubenyttede midler videreføres til 2017. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2016 og fremkomme i budsjett for 2017 i søknaden.

Deltakere skal motta stønad. Utgiftene til stønaden kan dekkes av tilskuddsmidlene.

Det forutsettes at prosjektmidlene skal bidra til å etablere forpliktende samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter, samt med private og offentlige arbeidsgivere og lokale frivillige organisasjoner hvis relevant. Prosjektsøknadene skal synliggjøre hvordan forpliktende samarbeid med ulike parter er planlagt ivaretatt.

Det forutsettes at prosjektet skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.

Midlene skal også bidra til en generell styrking av øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot innvandrere gjennom systematisk erfaringsutveksling.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskapsutvikling. Dette skal skje i samarbeid mellom IMDi og kommunene. Kunnskapen skal ha overføringsverdi.

Kommunene skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at

tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er

klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

1)     Innføre strengere rapporteringsrutiner

2)     Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd

3)     Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd

4)     Kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6.  Klagebehandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3.

7. Stønad til deltakere

Deltakere i denne delen av Jobbsjansen skal motta stønad.

Det er definert minimumsnivåer på stønaden. Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad skal motta minimum 1 ganger folketrygdens grunnbeløp. IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opp til dette beløpet. Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet.

Vilkår:

Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se introduksjonsloven § 9.

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett.

Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av introduksjonsloven § 10. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen.

For deltakere som mottar stønad basert på tilskuddsmidler fra IMDi gjelder spesielt:

Stønaden er skattepliktig jf. uttalelse fra Finansdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i brev av 16. desember 2009. Uttalelsen gjelder Ny sjanse, men vil nå også gjelde Jobbsjansen: Stønad som ytes under kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse til deltakere som ikke er mottakere av sosialstønad, er skattepliktig etter skatteloven § 5-1 første ledd jf. § 5-42 bokstav b. Det skal også beregnes personinntekt av slik stønad, jf. skatteloven § 12-2. Trygdeavgift beregnes med lav sats. Den aktuelle kommunen vil være oppgavepliktig etter ligningsloven § 6-2 første ledd bokstav b, og det skal foretas forskuddstrekk i ytelsen, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav b. Ytelsen er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Informasjon om samordning av utbetaling av stønad og ytelser fra NAV

Det er ikke anledning til å utbetale individstønaden til kommunen for tiltaksdeltakere i Jobbsjansen. Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.