Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler 2017

Søknadsfrist: 31.01.2017

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskap- og metodeutvikling. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner.

2.2 Delmål

 • utvikle metoder og opplæringsmodeller som bedrer kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen
 • utvikle helhetlige opplæringsløp som sikrer sammenheng mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud (VGS, grunnskole for voksne o.l.)
 • arbeidsrette norskopplæringen
 • arbeidsrette introduksjonsprogrammet
 • utvikle norskopplæringstilbud for personer med høyere utdanning som sikrer rask progresjon og er tilpasset deltakernes behov
 • utvikle løp innenfor introduksjonsprogrammet for flyktninger med medbrakt høyere utdanning slik at de raskt kommer ut i en jobb i samsvar med deres kompetanse.

2.3 Målgruppe

Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert        

                                                                                                                           
3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Kommuner kan søke om tilskudd hvis de alene eller sammen med andre kommuner oppfyller ett eller begge disse kriteriene:

 • Minst 5 prosent av befolkningen i kommunen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2 (Asia, Afrika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS) i følge Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk per 1. januar 2016.
 • Det bor minst 100 flyktninger og familiegjenforente til flyktninger i kommunen, som har mindre enn 5-års botid i kommunen per 1. januar 2016 i følge Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

3.2 Vurderingskriterier

Behov

 • Adresserer prosjektet et tydelig behov i kommunen?
 • I hvor stor grad inngår prosjektet i et langsiktig integreringsarbeid?
 • I hvor stor grad baserer prosjektet seg på arbeidskraftsbehov lokalt eller regionalt?

Mål og leveranser

 • I hvor stor grad er prosjektets mål tydelig uttrykt?
 • I hvor stor grad er det samsvar mellom prosjektets mål og de behov som er beskrevet?
 • I hvor stor grad er prosjektets mål målbare?
 • Er prosjektets leveranser tydelig beskrevet?
 • I hvor stor grad samsvarer prosjektet med prioriterte område(r)?

Gjennomføringsevne

 • I hvor stor grad har kommunen utvist god gjennomføringsevne tidligere?
 • I hvor stor grad har prosjektet en realistisk fremdriftsplan?
 • Hvor godt er det avklart hvilke ressurser som skal benyttes?
 • Hvor godt kommer det fram at prosjektet er forankret i kommunens ledelse?
 • I hvor stor grad har prosjektet identifisert relevante samarbeidspartnere?
 • I hvor stor grad har kommunen forankret prosjektet med sine samarbeidspartnere og skissert hvordan samarbeidet skal foregå?
 • I hvor stor grad er søknadssummen i samsvar med prosjektets leveranser? 

Overføringsverdi

 • I hvor stor grad kan prosjektets leveranser overføres til ordinær drift?
  • Hvor stor overføringsverdi   kan prosjektet ha til andre kommuner?

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Prosjekttype

 • Kommunen kan søke om midler til forprosjekt, nye prosjekt, videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før eller til hovedprosjekt hvis kommunen fikk støtte til forprosjekt året før.
 • Et forprosjekt skal innebære analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.
 • Ved interkommunale prosjekt skal søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvar.
 • Det kan søkes om ettårig eller flerårige prosjekt. Maksimumprosjektperiode er 3 år. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover 2017.

Innhold

 • Arbeidsrettede tiltak i prosjektet må basere seg på arbeidskraftsbehovet lokalt eller regionalt.
 • Alle tiltakene som retter seg mot norskopplæringen skal være i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Form 

 • Kommuner skal bruke IMDis elektronisk søknadsskjema for å søke om kommunale utviklingsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på IMDis webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet.
 • Søknaden skal bekreftes av rådmannen i kommunen/bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt. Bekreftelsen vedlegges søknaden.

Finansiering  

 • Kommunen skal bidra med egenfinansiering. Egenfinansiering i form av faste stillingsressurser skal kvantifiseres med et kronebeløp i søknaden
 • Midlene skal ikke brukes til å finansieres ordinær drift av tjenester som for eksempel: drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.  

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Frister for rapportering: 

 • 01.09.2017 - statusrapport om gjennomføring av prosjektet
 • 01.02.2018 - tilskuddsrapport og prosjektregnskap

Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2016.

For flerårige prosjekt som har ubenyttede midler i 2016, kan ubenyttede midler videreføres til 2017. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2016 og fremkomme i budsjett for 2017 i søknaden.

Tilskuddsmottaker skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi. Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi: 

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6 Klageadgang og klagebehandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til detteregelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.