Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. september 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 21. juni 2017, jf Prop. 129 S (2016-2017).

Tilskuddsordningen forvaltes av fylkesmannsembetene. Det er satt av 20 mill. kroner til ordningen på kap. 571, post 64 til ordningen.

2. Mål for ordningen

Tilskuddet skal bidra til å kompensere kommunene for utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt i 2016.

2.1 Målgruppe

Målgruppen for tilskuddet er kommuner som vedtok å bosette flere enslige mindreårige enn det antallet som ble bosatt i kommunen.

3. Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Kommuner som vedtok å bosette flere enslige mindreårige enn det antallet som ble bosatt i kommunen i 2016.

3.2 Vurderingskriterier

Bevilgningen på 20 mill. kroner er fordelt på fylkesmannsembetene, basert på tall fra IMDi over kommunenes vedtatte plasser for bosatte enslige mindreårige flyktninger som ikke ble brukt i 2016. Fordelingen er vektet slik at fylkesmannsembetene med små kommuner mottar et relativt større beløp til fordeling. For fordeling mellom embetene se vedlegg.

Fylkesmannens tildeling vil ta utgangspunkt i tallene på kommunenivå fra IMDi. Fylkesmannen vil foreta korrigering i fordelingen mellom kommunene dersom det er avvik mellom IMDi og kommunens innsendte tall.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres primo oktober 2017 på Fylkesmennenes nettside for tilskuddsordninger, og på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementets nettsider for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen for kommunene oppgis av det enkelte embetet. Fylkesmennene rapporterer fordelingen til Justis- og beredskapsdepartementet innen 15. november 2017.

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Kommunene skal sende inn tall på vedtatte bosettingsplasser for enslige mindreårige flyktninger som ikke ble brukt i 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar utbetaling til kommunene basert på fordelingen fra fylkesmannsembetene. Tilskuddet utbetales til kommunene fra KMD i desember 2017.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap eller annen rapportering.

6. Klagebehandling

Fylkesmennenes tildeling av tilskuddet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl)§ 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på Fylkesmennenes tildeling av tilskudd, jf. fvl § 3, første ledd og 28.

 

Fordeling fylkesmannsembetene

Fylke

Beløp

Akershus

2 016 800

Aust-Agder

608 000

Finnmark

441 700

Hedmark

100 000

Hordaland

3 249 100

Møre og Romsdal

1 580 100

Nordland

1 527 200

Nord-Trøndelag

1 263 400

Oppland

100 000

Oslo

1 408 800

Rogaland

1 189 000

Sogn og Fjordane

407 900

Sør-Trøndelag

1 574 800

Telemark

1 080 900

Troms

884 600

Vest-Agder

771 600

Vestfold

1 039 500

Østfold

756 600

Totalsum*

20 000 000

* Det er lagt til grunn at hvert embete minimum må ha 100 000 kroner til fordeling. Bevilgningen til Hedmark og Oppland er justert da disse embetene fikk tildelt et beløp lavere enn 100 000 kroner basert på IMDis statistikk.