Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 71.

Tilskuddsordningen forvaltes av 20 utvalgte kommuner (se oversikt under), se rundskriv på Integerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nettsider.

Ordningen er todelt, og gjelder: I) Drift av lokale innvandrerorganisasjoner og II) Frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

2       Mål for ordningen  

2.1           Del I): Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Formålet med driftstilskudd til lokal innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskuddet skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

2.1.1       Målgruppe

Lokale innvandrerorganisasjoner og deres medlemmer med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

2.2           Del II): Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tilskuddet skal medvirke til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

2.2.1       Målgruppe

Målgruppen er lokale frivillige organisasjoner.

3       Tildelingskriterier

3.1           Del I) Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

3.1.1       Inngangskriterier (hvem kan søke?)

Lokale, frivillige[1] medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner som er registrert i en av følgende kommuner: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Med lokal, frivillig medlemsbasert innvandrerorganisasjon forstås en organisasjon som er hjemmehørende i en kommune, der medlemmene er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand. Med hjemmehørende menes at organisasjonens registrerte adresse (Folkeregisteret) er i kommunen.

Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Organisasjoner må ha eksistert i minimum 2 år for å kunne få støtte.

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Samme organisasjon kan kun motta driftsstøtte fra én kommune gjennom denne tilskuddsordningen.

3.1.2       Vurderingskriterier

Det anbefales at kommunene vurderer følgende momenter i søknadsbehandlingen:

 • Nettverk/forankring gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Frivillig innsats i organisasjonene
 • God økonomistyring

For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer. I kommuner med en innvandrerbefolkning på mellom 10 000 og 20 000 personer anbefales det å sette kravet til 30 betalende medlemmer, og i Oslo foreslås kravet å være 80 betalende medlemmer.

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.

Veiledende satser for utmåling av driftstilskuddet:

 • under 50 medlemmer: 10 000 kroner
 • mellom 50 og 100 medlemmer: 20 000 kroner
 • over 100 medlemmer: 30 000 kroner

3.2           Del II) Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

3.2.1       Inngangskriterier

Lokale frivillige organisasjoner som er registrert i en av følgende kommuner: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og være registrert i Frivillighetsregisteret jf. Brønnøysundregistrene.

3.2.2       Vurderingskriterier

Det anbefales at kommunene vurderer følgende momenter i søknadsbehandlingen:

 • I hvilken grad tiltaket støtter opp under ordningens formål
 • Organisasjonens kompetanse og erfaring på området
 • Organisasjonens nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Grad av frivillig innsats i tiltakene
 • Samarbeid med offentlige etater, kommuner eller andre organisasjoner, der det er relevant for prosjektet
 • God prosjekt- og økonomistyring

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger (www.imdi.no), departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD), samt på nettportalen www.frivillig.no.

Tilskuddsordningen forvaltes av 20 utvalgte kommuner: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Disse kommunene lyser ut midlene, setter frister og saksbehandler.

5. Kommunenes administrasjon av ordningen

Kommunen oppfordres til å se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger den forvalter, samt å se på tilskuddsordningen som virkemiddel til å understøtte kommunens prioriteringer og øvrig arbeid på integreringsfeltet.

5.1 Kommunenes ansvar

Kommunene har ansvar for å:

 • Bidra til å gjøre ordningen kjent i kommunen
 • Lyse ut midlene (fortrinnsvis sammen med andre tilskuddsordninger som kommunen administrerer)
 • Utarbeide egne, lokale prioriteringer og retningslinjer for tildelingen
 • Veilede søkere og andre interesserte
 • Behandle søknader om midler til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og til tiltak og prosjekter som faller inn under kriteriene for frivillig virksomhet
 • Forberede og oversende klagesaker til IMDi
 • Innhente rapportering fra tilskuddsmottakerne
 • Foreta nødvendig kontroll av at midlene brukes til formålet
 • Rapportere til IMDi på bruken av midlene
 • Tilbakeføre eventuelle ubrukte midler i 2017 til IMDi senest innen 1.4.2018.

5.2 Fordeling av midlene

Midlene fordeles ut fra antallet utenlandsfødte personer som er folkeregistret i kommunene, og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn. Tall fra Statistisk Sentralbyrå pr. 1. januar 2016 ligger til grunn for beregning av tilskuddet.

5.3 Oppfølging, kontakt og rapportering

Kommunene skal rapportere til IMDi på følgende:

 • Hvordan midlene er fordelt, hvilke målgrupper tiltakene har nådd, antall tiltak hvor flere organisasjoner deltar på tvers av etnisitet og hvor mange som har deltatt/nytt godt av tiltaket (inkludert fordeling på kjønn og alder).
 • I hvilken grad midlene har bidratt til å nå de målene som er satt for ordningen.
 • Hvor mye av kommunens tildelte ramme som er fordelt, og hvor mye som eventuelt tilbakeføres til IMDi.

Kommunen skal sende årsrapport med status per 31.12.2017 på resultater, mål- og regnskap på eget skjema på e-post til IMDi. Årsrapporten skal sendes til IMDi innen 1.4.2018. Kommunen skal også sende oppdaterte lister med kontaktadresser over innvandrerorganisasjonene og aktører som har fått støtte til henholdsvis drift og aktiviteter i 2017, der det fremgår hvor mye hver enkelt organisasjon/aktør fikk utbetalt i støtte.

5.3.1 Rapportering fra organisasjonene

Organisasjonene skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført, samt et enkelt regnskap uten revisorbekreftelse.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalter intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 • Innføre strengere rapporteringsrutiner
 • Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • Kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskuddet skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.

Kommunenes rapportering til IMDi skal ta utgangspunkt i rapportskjemaene de får inn fra lokale innvandrerorganisasjoner og andre aktører som har fått støtte fra denne tilskuddsordningen. IMDi sammenstiller informasjonen som ligger i rapportene fra kommunene og formidler denne videre til Justis- og beredskapsdepartementet. Skjemaer for årsrapport med innleveringsfrist 1.4.2018 vil bli gjort tilgjengelig for kommunene i god tid før rapporteringsfristen.

6. Klageadgang og klagebehandling

Kommunens vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for kommunen jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.


 

[1] Definisjon av frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.