Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for mentor- og traineeordninger 2017

Søknadsfrist: 26.01.2017

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 73.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalterer tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1   Mål

Hovedmålet for denne tilskuddsordningen er at personer med innvandrerbakgrunn ved å delta i et mentor- eller traineeprogram får innpass i arbeidslivet, eller får en jobb som er tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner.

Det er videre et delmål for denne tilskuddsordningen at virksomheter i privat eller offentlig sektor gjennom deltakelse i et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

2.2   Målgrupper

Hovedmålgruppe for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn som enten trenger innpass i arbeidslivet, eller som trenger karriereutvikling og jobb tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner. Sekundærmålgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor ordninger rettet spesielt mot personer med innvandrerbakgrunn.

3. Tildelingskriterier

3.1   Inngangskriterier

 • Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Frivillige organisasjoner[1]. IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no). De som ikke har organisasjonsnummer fra før av, vil få dette gjennom en slik registrering.
 • Privatpersoner kan søke dersom tiltaket ikke er fortjenestebasert.
 • Kommuner og fylkeskommuner.

Det kan søkes om prosjekttilskudd støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere.

Virksomheter og organisasjoner i privat, offentlig eller frivillig sektor kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid.

3.2   Vurderingskriterier

 • et klart og tydelig resultatmål for prosjektet
 • en strategi for rekruttering av mentorer, samt traineer og adepter (personer som har bruk for mentorens kompetanse).
 • et godt kunnskaps- og/eller erfaringsgrunnlag for utvikling og organisering av ordningen. For søknader til mentorordninger gjelder dette også kunnskapsgrunnlag for å koble sammen adept og mentor
 • et opplegg for opplæring og oppfølging av traineer, adepter og mentorer
 • tidsplan med milepæler
 • et opplegg for evaluering og vurdering av måloppnåelse for ordningen

Det forutsettes at søkeren bidrar med egenfinansiering av ordningen til for eksempel stillingsressurser, lokaliteter eller andre driftskostnader. Eventuell medfinansiering fra andre aktører vil bli vurdert positivt.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD), samt på nettportalen www.frivillig.no.

5. Oppfølging og kontroll

5.1   Krav til søknadens innhold og form

Organisasjoner skal sende inn et elektronisk søknadsskjema. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatpeson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen. Hovedmål, delmål og resultatmål skal fremkomme tydelig.
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere) Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Mentor- eller traineeordninger som får støtte skal være forankret i virksomhetens ledelse og være en del av plan- og strategiarbeidet. Dersom søkeren er privatperson gjelder ikke dette kravet til søknaden.
 • Tidsplan for gjennomføringen. Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2016 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordningen har et lengre tidsperspektiv og eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.
 • Forventede resultater.

Finansiering :

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
 • Det forutsettes at søkeren bidrar med egenfinansiering av ordningen Egenfinansieringen skal fremgå i budsjettforslaget
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, evt. andre kilder (hvilke)

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

5.2   Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

For tilskudd inntil kr 200 000 skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klageadgang og klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og Beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak. [1] Definisjon frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.