Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del D

Søknadsfrist: 09.02.2017

Del D: Tilskudd til kommuner for utfasing av ungdomsprosjekter som var i drift i 2016

1.     Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet i 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak 15. desember 2016, jf. Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1   Hovedmål

Formålet med Jobbsjansen er å kvalifisere innvandrere som ikke har tilknytning til ordinær utdanning eller arbeidslivet, etter modell av introduksjonsordningen.

Hovedmålet med denne delordningen er å sikre en overgangsfase i 2017 for de ungdomsprosjektene som var i drift i 2016 i henhold til rundskriv 5-2016. Siden den ordinære Jobbsjanseordningen for ungdomsprosjekter opphører fra 2017 pga. omleggingen av ordningen, skal tilskuddet til ungdomsprosjektene i en overgangsfase, bidra til at flere deltakere kommer ut i arbeid eller ordinær utdanning.

2.2  Delmål

Jobbsjansen del D, skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi ungdom i målgruppen styrkede kvalifikasjoner for tilknytning til arbeid eller ordinær utdanning.

2.3  Målgruppe

Målgruppen for del D av Jobbsjansen er ungdom med innvandrerbakgrunn i alderen 18 - 28 år som var deltakere i et Jobbsjanseprogram i 2016, i henhold til rundskriv 5-2016.

3. Tildelingskriterier

Kommuner som hadde et jobbsjanseprosjekt for målgruppen, i drift per desember 2016, i henhold til IMDis rundskriv 05-2016 kan gis tilskudd for utfasing av prosjektet.

3.1 Varighet

Tilskuddet kan gis for perioden 1.1.2017 - 30.3.2017.

3.2 Vurderingskriterier 

 • Behovet for utfasing av deltakere inn i første kvartal 2017 må beskrives.
 • Beskrivelse av planer for å få deltakerne over i arbeid eller utdanning i løpet av første kvartal 2017.
 • Ellers gjelder de øvrige kriteriene fra IMDi rundskriv 05-2016.

De øvrige vilkårene fra IMDi rundskriv 05-2016 gjelder.

 

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

5. Oppfølging og kontroll

5.1           Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et elektronisk søknadsskjema for søke om Jobbsjansemidler. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet.

Skjemaet skal minimum inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?

Om prosjektet/tiltaket: 

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • Forventede resultater.  Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.
 • Prosjektet må beskrive hvordan de planlegger å få deltakerne over i arbeid eller utdanning i løpet av første kvartal 2017.
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som kommunene vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet. Det bes spesielt om tydeliggjøring av samarbeidet med arbeidsgivere, næringslivet, andre offentlige instanser med ansvar for kvalifisering, og frivillige organisasjoner.

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, ev andre kilder (hvilke).

Søknaden skal signeres av rådmann/fylkesrådmann/bydelsdirektør i kommunen/bydelen, ev. av en leder i overnevntes ledergruppe.

5.2           Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2017.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

1)     Innføre strengere rapporteringsrutiner

2)     Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd

3)     Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd

4)     Kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6.  Klagebehandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til detteregelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven

(fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3.

7.  Stønad til deltakere

Deltakere i Jobbsjansen del D, skal motta stønad.

Det er definert minimumsnivåer på stønaden. Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad skal motta minimum 1 ganger folketrygdens grunnbeløp. IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opp til dette beløpet. Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet.

Vilkår:

Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se introduksjonsloven § 9.

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett.

Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av introduksjonsloven § 10. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen.

For deltakere som mottar stønad basert på tilskuddsmidler fra IMDi gjelder spesielt:

Stønaden er skattepliktig jf. uttalelse fra Finansdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i brev av 16. desember 2009. Uttalelsen gjelder Ny sjanse, men vil nå også gjelde Jobbsjansen: Stønad som ytes under kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse til deltakere som ikke er mottakere av sosialstønad, er skattepliktig etter skatteloven § 5-1 første ledd jf. § 5-42 bokstav b. Det skal også beregnes personinntekt av slik stønad, jf. skatteloven § 12-2. Trygdeavgift beregnes med lav sats. Den aktuelle kommunen vil være oppgavepliktig etter ligningsloven § 6-2 første ledd bokstav b, og det skal foretas forskuddstrekk i ytelsen, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav b. Ytelsen er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Informasjon om samordning av utbetaling av stønad og ytelser fra NAV

Det er ikke anledning til å utbetale individstønaden til kommunen for tiltaksdeltakere i Jobbsjansen. Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.