Tilskudd fra JD i 2018

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2018.

Tilskudd fra JD i 2018:

 

Tilskudd til kommunene

Tilskuddsordning

Søknadsfrist 

Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd   fortløpende 

Tilskuddsordning for bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker for 2018

fortløpende

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m. fl. for 2018

fortløpende 

Tilskuddsordning kvalifisering for beboere i integreringsmottak for 2018

fortløpende 

Tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere for 2018

fortløpende 

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak (revidert regelverk, fastsatt 4. september)

forløpende

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) (Kap. 474 post 60) – regelverk 2018

15. februar 

Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – regelverk 2018

15. februar

 

Prosjektmidler til kommuner og fylkeskommuner

 

Tilskuddsordning

Søknadsfrist

Tilskuddsordning for Jobbsjansen for 2018, del A: Tilskudd til kommuner for kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner

10. februar 

Tilskuddsordning for Jobbsjansen for 2018, del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom

25. januar 

Tilskudd for Jobbsjansen 2018, del C: Prosjekttilskudd til kommuner for å forlenge kvaliefiseringsløp for deltakere i introlduksjonsprogram - år 4  

5. februar 
 Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler for 2018 9. februar 
Tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere for 2018 (Merk: Andre virksomheter kan også søke) 7. februar
Tilskuddsordning for mentor- og traineeordninger for 2018  (Merk: Frivillige virksomheter og andre virksomheter kan også søke) 1. februar

 

Tilskudd til frivillige organisasjoner og andre

 

Tilskuddsordning

Søknadsfrist

Tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner for 2018 1. februar 

Tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn for 2018

Kommunene, som forvalter ordningen, setter frister

Tilskuddordning for informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere for 2018

1. februar

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for 2018

1. februar

Tilskudd til aktivitetstilbud for  barn i mottak (statsbudsjettet 2018, kap 490, post 71

UDI, som forvalter ordningen, setter frist 

Tilskudd for returtiltak - regelverk 2018 

UDI, som forvalter ordningen, setter frist 

Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

15. februar 

Tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet 2018 – regelverk 2018

15. februar

Tilskudd til humanitære tiltak i 2018 rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

15. februar

Tilskuddsordning for frivillige i redningstjenesten  – regelverk 2018

1. mars