Regelverk for tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 2020

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, kapittel 440, post 70.

1 Formål
Tilskuddene skal hjelpe mennesker ut av prostitusjon gjennom å redusere etterspørselen etter prostitusjon og støtte ofre utsatt for menneskehandel gjennom økt kunnskap om menneskehandel i Norge slik at flere ofte kan identifiseres.

2 Hvem som kan få tilskudd
Frivillige og andre ideelle organisasjoner som alle er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få tilskudd.
Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats.
Dersom frivillige og ideelle organisasjoner ikke tilbyr tilfredsstillende aktiviteter og tiltak, kan kommuner få tilskudd for å gjøre det.

3 Hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet i punkt 1, for eksempel til
a) tilbud om rådgivning og aktiviteter
b) bo- eller oppfølgingstilbud for ofre for menneskehandel
c) oppsøkende virksomhet
d) målrettede informasjonstiltak og kampanjer for å identifisere flere ofre
e) andre prosjekter som er egnet til å forebygge menneskehandel eller å bistå ofre.
Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor målgruppen. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

4 Aktivitetsplikter
En tilskuddsmottaker skal
a) bruke tilskuddet i samsvar med formålet, aktivitetene og budsjettet som fremgår av regelverket og søknaden og som ligger til grunn for tilskuddsvedtaket
b) gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
c) benytte tilskuddet innen 12 måneder etter at tilskuddet er mottatt, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.

5 Rapporteringsplikter
En tilskuddsmottaker skal innen 1. april 2021 rapportere til Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket, og
a) levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap dersom det tildelte tilskuddet utgjør kr 200 000 eller mer
b) synliggjøre det tildelte tilskuddet i note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen dersom tilskuddet utgjør kr 200 000 eller mer
c) levere en forenklet oversikt over regnskapet for større tilskudd enn kr 200 000
Kravene kan utdypes og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

6 Kravene til en søknad om tilskudd
En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no innen 1. mars 2020 og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden skal
a) angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
b) ha årsberetning, regnskap og vedtekter vedlagt
c) angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket
d) angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat
e) angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli brukt
f) angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
g) opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket
h) angi muligheter for å koordinere med andre organisasjoner
i) fremlegge budsjett for tiltaket
j) angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende organer
k) angi beløpet det søkes om
l) oppgi søkerens egenandel
m) oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder
n) redegjøre for inntektsgivende aktiviteter søkeren måtte ha.

7 Søknadsbehandlingen
Justis- og beredskapsdepartementet kan i tillegg til opplysningene nevnt i punkt 6
a) kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden
b) kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere
c) avholde befaring som eventuelt er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren i nødvendig utstrekning medvirker til befaringen.

8 Hvordan søknaden blir vurdert
Justis- og beredskapsdepartementet tildeler tilskudd for ett år av gangen etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad formålet det er søkt om tilskudd til kan bidra til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.
Samarbeidstiltak der flere organisasjoner deltar, vil bli prioritert.
Dersom det er tildelt tilskudd for det første året av et flerårig prosjekt, vil søknader for prosjektets påfølgende år som hovedregel bli prioritert.

9 Adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt
Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å
a) kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
b) innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
c) besiktige tiltaket, og mottakeren skal medvirke til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

10 Stans og tilbakebetaling
Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i regelverket og tilskuddsvedtaket for å få utbetalt tilskuddet, kan Justis- og beredskapsdepartementet stoppe videre utbetalinger.
Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i regelverket og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt.
Har en tilskuddsmottaker fått utbetalt for mye tilskudd eller ikke brukt et tilskudd i samsvar med kravene i regelverket og tilskuddsvedtaket, kan det som er for mye utbetalt eller som skal tilbakebetales, trekkes fra i et tilskudd som måtte tildeles senere.