Tilskudd i 2012 og 2013 til frivillig virksomhet i kriminalomsorgen

Tilskuddsmottaker

Tiltak

2012

2013

Norges Røde Kors, Nettverk etter soning

Arbeid overfor innsatte  med tanke på å etablere nettverk  etter endt soning. I Oslo. Opprettholde aktiviteter i Bergen og Stavanger.

 

1 000 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold

Arbeide med motivasjonsarbeid for innsatte under soning. Yte bistand  etter løslatelse. 

 

495 000

Nord-Trøndelag Røde Kors

Drive rus- og motivasjonsarbeid ved Verdal fengsel.

 

50 000

Wayback- stiftelsen Livet etter Soning

Fengselsbesøk, fadderviskomhet, samarbeid med næringslivet for å formidle arbeid til løslatte, oppfølging av lokalavdelinger.

 

4 425 000

Musikk i fengsel og frihet

Gjennomføre musikktilbud under straffegjennomføring.

 

900 000

Vardeteateret AS

Gjennomføre prosjektet "Hjelp jeg er fri" ved fengslene Bredtveit, Ullersmo, Oslo, Bastøy og Bruvoll.

 

900 000

Kirkens Sosialtjeneste

Informasjonsvirksomhet og faste møter med fengsler og i friomsorgen, rekruttering av frivillige medarbeidere,  videreføre tilbudene til domfelte på samfunnsstraff og domfelte som soner med elektronisk kontroll. Barmpeosjektet for kriminalomsorgens klienter på Hamar.

 

2 459 000

Fengselsgruppen, Åsane menighet

Kulturelle- religiøse og sosiale  tiltak for innsatte ved Bergen fengsel.

25 000

25 000

Folkekulturforbundet

Kurs for innsatte spesielt med sikte på kultururell virksomhet.

 

200 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen

Motivasjonsarbeid i fengsler i Drammensregionen, tilrettelegging for løslatelse med botrening.

 

695 000

Fretex-Elevator A/S

Mottak av innsatte etter straffegjennomføringsloven § 12, opphold i behandlingsinstitusjon med bo-, sosial- og arbeidstrening

 

6 585 000

Blues Factory as

Musikkpplæring av innsatte ved Bastøy fengsel og fengslene i Telemark - en videreføring av eksisterende tilbud.

 

300 000

Våle kirkekor, v/Torunn Ånestad

Musikkundervisning,  korøvelser og sosiale tiltak for innsatte ved Bastøy fengsel.

 

25 000

Værestedet Stabburshella

Oppdrag for friomsorgen i Oppland og Hedmark ved gjennomføring av samfunnsstraff.  Samarbeid med kriminalomsorgen ved prøveløslatelser.

 

50 000

Ungdom mot vold

Oppfølging av unge lovbrytere i samarbeid med Kriminalomsorgen region øst og Oslo og Akershus friomsorgskontor.

 

200 000

Frelsesarmeens Fengselsarbeid

Ordinær visitortjeneste over hele landet. Bistand til innsatte fra Øst-Europa og Baltikum ved  Kongsvinger fengsel under og etter soning.

 

475 000

Norges Røde Kors, Visitortjenesten

Ordinært visitorarbeid og rekruttering av nye visitorer.

 

400 000

SON - Straffedes org. i Norge

Organisere tidligere straffede i organisert interessearbeid, frivillige sosiale og kulturelle aktiviteter.

 

200 000

Marborg

Planlegge lokalt rus- og oppfølgingarbeid i Nordland, Troms og Finnmark i samarbeid med Tromsø fengsel, Røde Kors nettverk og WayBack.

 

100 000

Mariastiftelsen

Samarbeid med fengslene Oslo, Bredtveit, Ila, Ullersmo, Halden og Gjøvik - møter og samtalegrupper. Oppfølgingsamtaler/kontakt etter soning.

75 000

 

Mariastiftelsens fengselsarbeid

 

 

75 000

Foreningen for Fangers pårørende

Tilbud til pårørende, samarbeid og informasjonsvirksomhet med fengsler, rådgivingstjeneste og arbeid rettet mot innsattes barn.

2 350 000

2 428 000

Stiftelsen Retretten

Utdanne nye frivillige medarbeidere. Motiveringsarbeid rettet mot innsatte i Oslo, Ravneberget, Trøgstad og Vestoppland fengsler, prosjektet  «Veivalget» - motiveringsarbeid overfor unge innsatte og gjengangere ved Oslo fengsel. Bistå friomsorgen i Oslo med gjennomføring av samfunnsstraff.

 

300 000

Skien Diakonale senter

Videreføre arbeidet med  dagsenter, natthjem og hybelhus. Samarbeider med fengsler med tanke på midlertidig bolig for innsatte.

 

100 000

Kirkens Bymisjon Kristiansand

Yte bistand til domfelte ved Kristiansand fengsel under og etter soning.

 

250 000

Fretex-Elevator A/S

Mottak av innsatte etter straffegjennomføringsloven § 12, opphold i behandlingsinstitusjon med bo-, sosial- og arbeistrening

6 375 000

 

Wayback- stiftelsen Livet etter Soning

fengselsbesøk, fadderviskomhet, samarbeid med næringslivet for å formidle arbeid til løslatte, oppfølging av lokalavdelinger

4 090 000

 

Stiftelsen Kirkens Sosialtjene

Informasjonsvirksomhet og faste møter med fengsler og i friomsorgen, rekruttering av frivillige medarbeidere,videreføre tilbudene til domfelte på samfunnsstraff og domfelte som soner med elektronisk kontroll. Barmpeosjektet for kriminalomsorgens klienter på Hamar.

2 380 000

 

Tyrili-stiftelsen Frankmotunet

Lønn til samhandlingskonsulent som skal motivere kvinner under straffegjennomføring til å søke spesialisert rusbehandling i institusjon

1 000 000

 

Norges Røde Kors, Nettverk etter soning

Arbeid overfor innsatte  med tanke på å etablere nettverk  etter endt soning.

1 000 000

 

Vardeteateret AS

Kulturelle tilbud til innsatte, for å delta i teatervirksomhet

1 000 000

 

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) - musikkundervisining under straffegjennomføring

700 000

 

Kirkens Bymisjon Drammen

Motivasjonsarbeid i fengsler i Drammensregionen, tilrettelegging for løslatelse og oppfølging i treningsbolig, arbeid med prosjektet FRIUNG.

600 000

 

Norges Røde Kors, visitortjeneste

Ordinær visitortjeneste i fengslene og rekruttering av nye frivillige.

500 000

 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold

Prosjektet med strategisk motivasjonsarbeid under soning,yte  bistand etter løslatelse, rekruttere  ansatte, frivillige og innsatte.

434 000

 

Frelsesarmeens Fengselsarbeid

Ordinær visitorvirksomhet.

420 000

 

Stiftelsen Retretten

Motiveringsarbeid rettet mot innsatte i Oslo, Ravneberget, Trøgstad og Vestoppland fengsler, prosjektet  «Veivalget» - motiveringsarbeid overfor unge innsatte og gjengangere ved Oslo fengsel.

300 000

 

Folkekulturfondet

Kursfor innsatte spesielt med sikte på kultururell virksomhet.

200 000

 

SON - Straffedes org. i Norge

Oorganisere tidligere straffede i organisert interessearbeid, frivillige sosiale og kulturelle aktiviteter.

150 000

 

Ungdom mot vold

Samarbeidet med Oslo og Akershus friomsorgskontor for unge under og etter
soning av samfunnsstraff.

109 000

 

Skien Diakonale senter

Arbeidmed dagsenter, natthjem og hybelhus. Samarbeider med fengsler med tanke på midlertidig bolig for innsatte.

100 000

 

Møre og Romsdal musikkråd

Opplæring i musikk for innsatte.

75 000

 

Norsk forfattersentrum

Skrivekurs for innsatte  ved Bredtveit fengsel og Vardeteatrets deltakere.

70 000

 

Pilegrimsforeningen i Vestfold

Musikkundervisning,  korøvelser og sosiale tiltak for innsatte ved Bastøy fengsel

25 000

 

Totalsum

 

21 978 000

22 637 000

Til toppen