Regelverk for tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn i mottak, Statsbudsjettet 2014, kap. 490, post 71

Rundskrivet er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. desember 2013, med grunnlag i statsbudsjettet for 2014, jf. Prop. 1 S (2013-2014) kap. 490, post 71.

 

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2014 fordele inntil 15,073 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak. Utlendingsdirektoratet (UDI) forvalter ordningen på vegne av departementet.

 

2. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at barn i statlige mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Det er et mål at barna skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

 

3. Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakerne kan være frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle aktører, kommuner og andre som organiserer aktiviteter for barn i mottak.

 

4. Søknadsfrist m.m.

Søknadsfrist er 1. februar 2014. UDI kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen. Dersom det er midler igjen på tilskuddsordningen vil det være en ny søknadsfrist 1. august 2014.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søkeren må selv utforme søknaden.

Søknad sendes til:
Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Elektronisk søknad sendes udi@udi.no.

Søknaden merkes ”Søknad om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak”.

 

5. Kriterier for tildeling av tilskudd

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til:

 • å gi en meningsfull hverdag til barn i mottak
 • å normalisere barns barndom i mottak
 • at barn er i fysisk aktivitet
 • at barn opparbeider seg ferdigheter gjennom ulike aktiviteter
 • å styrke barnas mestringsfølelse og/eller resiliens

I situasjoner med mange søknader og eventuelt mange liknende tiltak, vil UDI foreta en helhetsvurdering av den samlede fordeling av tilskudd der følgende vektlegges:

 • Tiltak som treffer flest mulig barn sett i forhold til tilskuddsbeløpet
 • Tiltak som sikrer tilbud som ikke ellers er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø

For driftsoperatører av asylmottak som får tilskudd forutsettes det at tilskudd brukes til andre tiltak enn hva driftsoperatør har forpliktet seg til gjennom driftskontrakt med UDI.

For søkere som er næringsdrivende forutsettes det at samlet støtte fra offentlige tilskuddsordninger til søker samlet sett ikke overskrider 200 000 Euro for de tre siste regnskapsår (2012-2014).

 

6. Om søknad

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

6.1 Om søker

 • Søkers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Navn på person som er hovedansvarlig for gjennomføringen.
 • Virksomheter/organisasjoner må oppgi organisasjonsnummer og legge ved organisasjonens vedtekter.
 • Privatpersoner som søker tilskudd, eventuelt på vegne av en gruppe, må oppgi fødselsnummer. Privatpersoner må også være foretaksregistrert og oppgi foretaksnummer i søknaden.
 • Kort omtale av hvilke forutsetninger/kompetanse søker har for å gjennomføre tiltaket.
 • Dersom søker har gjennomført lignende tiltak, må det oppgis i søknaden.
 • Næringsdrivende som søker støtte må oppgi oversikt over mottatte offentlige tilskudd for regnskapsårene 2012-2014.

6.2 Om prosjektet/tiltaket

 • Budsjett.
 • Målsetting og begrunnelse for prosjektet sett i forhold til formålet med tilskuddsordningen.
 • Omtale av målgruppe.
 • Plan for gjennomføring, inkludert tidsplan.
 • Opplysning om det er søkt om midler andre steder til prosjektet.
 • Dersom søker er en større organisasjon som søker om midler for videre fordeling innad i egen organisasjon, må det i søknaden fremkomme opplysninger om geografisk og innholdsmessig profil for de planlagte tiltakene.

 

7. Vilkår

Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2014. Det kan gis tilskudd til aktiviteter i januar og februar 2015 forutsatt at dette framkommer særskilt ved søknad og at UDI bekrefter dette gjennom tilskuddsbrev.

Ubenyttede midler skal tilbakebetales til UDI. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

 

8. Krav til rapportering

For tilskudd under kr 200 000 skal det sendes inn rapport og regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For tilskudd over kr 200 000 skal sendes inn rapport og revidert prosjektregnskap som er bekreftet av godkjent revisor.

 

9. Kontrolladgang

UDI, Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

 

Til toppen