Retningslinjer for tilskuddsordning for spesielle rettshjelpstiltak (kap. 470, post 72)

Retningslinjene for tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med grunnlag i bevilgningen over budsjettkapittel 470, post 72 i Prop. 1 S (2013-2014). Retningslinjene nedenfor fastsetter hovedelementene for tilskuddsordningen.

1. Innledning

Retningslinjene for tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med grunnlag i bevilgningen over budsjettkapittel 470, post 72 i Prop. 1 S (2013-2014). Retningslinjene nedenfor fastsetter hovedelementene for tilskuddsordningen.

 

2. Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.

 

3. Vurdering av søknadene

Det er mange organisasjoner som henvender seg mot spesielt utsatte grupper i samfunnet og det finnes mange støtteverdige prosjekter. Samtidig er det begrenset med midler på tilskuddsposten, og det er derfor ikke mulig å gi tilskudd til alle. Midlene fordeles etter en helhetsvurdering basert på følgende:

 • I hvilken grad tilbudet retter seg mot personer i en spesielt vanskelig situasjon eller en gruppe mennesker som anses som særlig utsatt.
 • I hvilken grad tiltaket er rettet mot personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å nyttiggjøre seg av det ordinære rettshjelpstilbudet.
 • Om tiltaket baserer seg på frivillig arbeid.
 • Om organisasjonen kan vise til en definert målgruppe og et etablert nettverk i aktuelle miljøer.
 • I hvilken grad tiltaket er tilgjengelig for målgruppen.
 • Hvorvidt organisasjonen kan vise til god erfaring med tilsvarende prosjekter eller tiltak.
 • I hvilken grad tiltaket fanger opp personer med lav inntekt.
 • Forventet kostnad per sak.
 • Hvorvidt det allerede eksisterer tiltak som retter seg mot den samme målgruppen.
 • Hvorvidt tiltaket mottar økonomisk støtte fra andre statlige organer.

Andre krav til tiltaket det søkes om støtte til

 • Virksomheten må være registrert i foretaksregistret.
 • Organisasjonen som mottar tilskudd må operere uten fortjeneste (nonprofit).
 • Tiltaket må ha tillatelse til å drive rettshjelp etter domstollovens 11. kapittel. 
 • Det er ønskelig at ideelle organisasjoner er registrert i Frivillighetsregisteret dersom organisasjonen fyller kravene for registrering.

 

4. Rapportering

For tilskudd under kr 200 000 skal det sendes inn en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal være innforstått med at ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For tilskudd fra og med kr 200 000 skal det sendes inn årsrapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dersom det foreligger spørreskjemaer, skal en sammenstilling av disse ligge ved rapporten. I tillegg skal det sendes inn regnskap attestert av revisor. Regnskapet skal føres i henhold til det som fremgår av vedtaket om tilskudd.

Frist for rapportering er 15. februar påfølgende år.

I henhold til vedtaket om tilskudd, skal det sendes inn enten prosjektregnskap eller årsregnskap. Begge typer skal være attestert av revisor. Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter. Informasjon om resultat- og måloppnåelse skal fremgå av årsberetning/melding. Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Tilskuddsmottakere som er ideelle organisasjoner oppfordres til å benytte NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert).

 

5. Generelle betingelser

Mottaker er ansvarlig overfor Justis- og beredskapsdepartementet for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.
 4. Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket.

 

6. Søknadens innhold og form

Søknaden merkes «Søknad om tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak» og må undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@jd.dep.no.

Søknader kan alternativt sendes til:
Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Kontaktpersoner i departementet:
Embla Degrum, tlf 22 24 53 95, e-post: embla.degrum@jd.dep.no
Sverre Tvinnereim, tlf. 22 24 54 42, e-post: sverre.tvinnereim@jd.dep.no

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søkeren må selv utforme søknaden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 1. Søkers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 2. Organisasjonsnummer/foretaksnummer
 3. En kort presentasjon av foretakets arbeid
 4. Kontonummer for overføring av tilskudd
 5. Kontaktperson(er)
 6. Vedtekter (vedlegges søknaden)
 7. Informasjon om eventuelle forutsetninger for gjennomføring av tiltaket (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 8. Dersom søker tidligere har mottatt støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, skal dato og departementets referansenummer oppgis

Om tiltaket:

 1. Målsetting og begrunnelse med henvisning til formålet med tilskuddsordningen
 2. Omtale av målgruppen
 3. Detaljert beskrivelse av hvordan tiltaket skal organiseres
 4. Tidsplan for gjennomføring
 5. Forventede resultater

Finansiering:

 1. Budsjett for organisasjonen, herunder finansieringskilder (gjelder ikke kommunale foretak)
 2. Budsjett for tiltaket
 3. Planlagte finansieringskilder for driften/tiltaket
  - Omsøkt fra Justis- og beredskapsdepartementet
  - Søkers egenandel
  - Mottatt eller omsøkte midler fra andre offentlige myndigheter (eller planer om å søke)
  - Eventuelle andre inntektskilder

Søknader som ikke inneholder påkrevede opplysninger vil som hovedregel ikke bli behandlet.

 

7. Avslag

Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Søknad om støtte kan i tillegg avslås i følgende tilfeller:

 • Søknaden oppfyller ikke tildelingskriterier og/eller målet for ordningen
 • Søknaden mangler påkrevede opplysninger
 • Mottaker har ikke skriftlig innen en gitt frist akseptert eventuelle vilkår som er satt for at tilskudd skal kunne utbetales
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv.
 • Søker mottar betydelig driftsstøtte til tilsvarende formål gjennom andre statlige ordninger

 

8. Bortfall av tilskudd

Dersom tilskuddet ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer vilkårene tilskuddsforvalter setter for tilskuddet
 • Organisasjonen opphører
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

 

9. Tidsfrister og klageadgang

Søknadsfristen er 1. februar 2014. Innkomne søknader etter dette tidspunkt vil som hovedregel ikke bli behandlet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven kapittel 6. Klagefrist er tre uker fra tidspunkt for underretning om vedtak, jf. forvaltningsloven § 29.

 

Til toppen