Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker for 2018

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 60.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1.  Hovedmål

Tilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker.

Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

2.2. Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

3. Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier

Kommuner som har personer i målgruppen for tilskuddet kan søke om tilskudd.

Tilstanden for flyktningen det søkes om tilskudd for, må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting.

Ordningen består av to typer tilskudd: Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år. Tilskudd 1 har en innslagssum på 100.000 kroner, mens Tilskudd 2 har en innslagssum på 200.000 kroner. Bosettingskommunene kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd 1 eller Tilskudd 2.

Enslige mindreårige kan utløse Tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år selv om integreringsperioden har utløpt. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, vil de kunne utløse tilskuddet i fem år. 

Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune er omfattet av målgruppen for tilskuddsordningen. Ordningen gjelder bare i tilfeller der mor er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi etter 1. januar 2011.

Kommunen kan kun søke om tilskudd for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen. Familiegjenforente inngår i målgruppen dersom de er bosatt etter særskilt avtale mellom stat (IMDi) og kommune.

Ordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette gjelder kun utgifter som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet jf. eget regelverk/rundskriv for disse ordningene.

3.2.  Vurderingskriterier

Tilskuddet dekker ekstraordinære utgifter ved oppfølging av bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

Tilskuddet kan eksempelvis dekke:

 • Pedagogiske tiltak i opplæringssituasjon
 • Miljøarbeider/støttekontakt
 • Miljøterapeut
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Ekstraordinær bruk av tolk
 • Transport til/fra lærested
 • Ansvarsgruppemøter (kan ikke overskrive 20 000 kroner og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PPT-utredning
 • Kommunal egenandel ved barneverntiltak

Listen er ikke uttømmende. For at kommunens utgifter skal dekkes gjennom tilskuddsordningen, må rundskrivets øvrige krav også innfris.

Tilskuddet dekker ikke:

 • Utgifter knyttet til analfabetisme alene
 • Førerkort
 • Læremidler
 • Ordinær plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO)
 • Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler f.eks. til barnevernstiltak)
 • Ordinære administrasjonsutgifter (unntak: ansvarsgruppemøter, inkludert koordinering av tiltak, kan ikke overstige 20 000 kroner og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PC og andre datahjelpemidler
 • Utenlandsreiser
 • Klær og utstyr
 • Kompetanseheving for/veiledning av personell
 • Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet
 • Fysisk tilrettelegging og tilpasning av bygg
 • Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV

Listen er ikke uttømmende.

Tilskuddene ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker trekkes ikke fra ved utmåling av Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene.

Stortinget har vedtatt følgende satser: 

 

Tilskudd 1

Tilskudd 2

2013

165 100   kroner

inntil   825 700 kroner

2014

170 500   kroner

inntil   852 900 kroner

2015

175 900   kroner

inntil   1 080 000 kroner

2016

181 000   kroner

inntil   1 111 000 kroner

2017

186 000   kroner

inntil   1 157 000 kroner

2018

190 800   kroner

inntil   1 235 000 kroner

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside, og departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

4.1. Søknadsfrist

Ved førstegangs søknad er fristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om det søkes for år 1 eller år 2 etter bosetting. Fristen gjelder både Tilskudd 1 og 2. Søknadsfrist for øvrig er 1 måned etter det enkelte bosettingsår er passert.

For å kunne søke om Tilskudd 2 for år 3-5 må det være søkt om tilskudd for år 1 eller år 2.

4.2. Utsettelse av søknadsfrist

Det gis utsettelse av søknadsfristen hvis tungtveiende årsaker tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må fremme skriftlig søknad om utsatt søknadsfrist innenfor opprinnelig søknadsfrist.

5. Oppfølging og kontroll

5.1. Krav til søknadens innhold og form

5.1.1 Dokumentasjon av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene

Søknaden skal inneholde en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose.

 • Særskilt om Tilskudd 1: som hovedregel vil det være tilstrekkelig med en legeerklæring (for eksempel fra fastlege)
 • Særskilt om Tilskudd 2: det kreves erklæring fra      spesialisthelsetjenesten.

Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) legges ved søknaden. Dette gjelder både Tilskudd 1 og 2.

Dersom det søkes om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser eller tilskudd, må det dokumenteres at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene.

5.1.2 Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)

I søknaden skal kommunene gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dennes familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål og gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen.

Fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie kan sammenfatte denne beskrivelsen.

5.1.3 Andre krav til søknadens innhold og form

I søknaden skal kommunen sammenfatte en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Denne skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres.

Kommunen skal benytte eget søknadsskjema for søknad om Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Det skal sendes ett søknadsskjema for én person. Alle krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes «vedlegg» og nummereres. Se søknadsskjema for detaljer. Søknadsskjemaene for henholdsvis Tilskudd 1 og Tilskudd 2 finnes på vår nettside: www.imdi.no/funkhem

Oppdatert dokumentasjon skal legges ved søknaden hvert år det søkes, med mindre IMDi har oppgitt noe annet.

Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder. Det oppfordres til at søknaden baseres på budsjett fremfor regnskap.

Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt 2.2.2017, skal budsjettet og regnskapet gjelde for 2.2.2017-1.2.2018 .

Et skriftlig informert samtykke fra omsøkte person skal foreligge i førstegangssøknader.

Søknader om Tilskudd 1 og Tilskudd 2 skal sendes til IMDis postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo.

5.1.4 Når søknadsgrunnlaget opphører

Hvis flytting til annen kommune skjer i løpet av året det er gitt tilskudd for, skal fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted.

Tilflyttingskommunen har anledning til å søke om tilskudd for den gjenstående delen av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst ekstratilskudd.

Ved dødsfall sendes regnskap til IMDi innen 3 måneder. Utbetalt tilskudd tilbakebetales som regel fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen få beholde tilskudd eller del av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall.

5.2. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

5.2.1 Rapportering

Tilskuddsordningen krever at kommunen rapporterer på det faktiske forbruket av tilskuddsmidler tilknyttet Tilskudd 2. Det er ikke krav til regnskapsrapportering på Tilskudd 1.

Rapporteringen skal gjøres innen 1 måned etter at det aktuelle tilskuddsåret har utløpt, eventuelt i forbindelse med ny søknad. Kommuner som har søkt Tilskudd 2 i forkant av tilskuddsåret skal benytte tilskuddsordningens regnskapsskjema og sammenstille det faktiske forbruket av tilskuddsmidler innen fristen. Kommuner som har søkt Tilskudd 2 i etterkant av tilskuddsåret legger ved regnskap på søknadstidspunktet, og ytterligere rapportering vil ikke være nødvendig.

Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp, skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad eller tilbakebetales. Det samme gjelder dersom kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av tilskuddsordningen.

Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse bli refundert så fremt øvrige vilkår i rundskrivet er imøtekommet.

5.2.2 Kontrolladgang

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

6. Klagebehandling

IMDis tildeling eller avslag av tilskudd etter dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.