Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere for 2018

 1        Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017og Prop. 1 S (2017-2018) kap.496, post 62.


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2        Mål for ordningen

2.1       Hovedmål

Styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

2.2       Målgruppe

Innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er prioritert.

3        Tildelingskriterier

3.1       Inngangskriterier

 • Kommuner og fylkeskommuner med ordinært etablerertilbud, og som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere kan søke om midler til nye prosjekt eller videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før.
 • Institusjoner med fagekspertise og spisskompetanse i entreprenørskap kan søke.
 • I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015) skal Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) gis en særskilt stilling i dette regelverket. NSFV skal etter søknad kunne innvilges inntil 3,5 mill. kroner for å videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. Midlene må søkes årlig. Det vises til Innst. 16 S (2014-2015), Post 62 Kommunale innvandrertiltak, der Kommunal- og forvaltningskomiteen vil at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter på denne sektoren, for hele landet.
 • Formidling av erfaringer og resultater til andre prosjekter og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet.

3.2       Vurderingskriterier

 • Søker bidrar med egne pengemidler som minst tilsvarer størrelsen på beløpet det søkes om. Andre former for egenfinansiering, kvantifisert i kronebeløp, kan aksepteres, men vil bli tillagt noe mindre vekt.
      
      
 • Opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift.
 • Utvikling og metodikk av digitale verktøy for veilederne og innvandreretablerere
 • Plan for formidling av gode resultater og metoder til andre kommuner og fylkeskommuner
 • Samarbeid med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak i regi av kommune og NAV
 • Dokumenterte resultater fra tidligere etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere og for andre grupper
 • Samarbeid eller samorganisering med kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning
 • Utvikling av modeller for kunnskapsformidling og metodeutvikling for flerkulturelt entreprenørskap
 • I et flerårig perspektiv vil det være et krav om resultater for videre prioritering i konkurranse med andre søkere. Det skal dokumenteres i hvilken grad tidligere års prosjekter har nådd målene med tilskuddsordningen.
 • Et opplegg for både kvalitativ og kvantitativ evaluering og vurdering av      måloppnåelse for ordningen

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

3.3       Varighet

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, med forbehold om Stortingets bevilgning for kommende år.

4        Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i desember måned på departementets nettside for tilskuddsordninger (Tilskudd fra JD). Søknadsfristen er 07. februar 2018. Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5        Oppfølging og kontroll

5.1       Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et Word-basert søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på imdi.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Søknaden skal sendes til oppgitt e-postadresse for ordningen.

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 •  Kontaktperson (er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi (Oppgi i så fall dato og      saksnummer).

Om prosjektet:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe /geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Det forutsettes at prosjektene skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.
 • Forventede resultater.
 • Tidsplan for gjennomføringen

Finansiering:

 • Budsjett for prosjektet     
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke)
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

5.2       Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2018.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDs tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra IMDi.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.


Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6        Klageadgang

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.