Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for 2018

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 71.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Målet med ordningen er å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer. Gjennom dette vil man styrke unge i å ta selvstendige valg og til selv å bestemme om og med hvem de vil gifte seg og hindre at kjønnslemlestelse blir gjennomført på barn som har opphold i Norge.

2.2 Delmål

 • Øke kunnskapen hos foreldre og foresatte om konsekvensene av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for barns oppvekst og levekår.
 • Styrke foreldres kunnskap om barneoppdragelse, barns rettigheter, familievernet og andre foreldrestøttende ressurser.
 • Øke kunnskapen om at tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart ifølge norsk lov.
 • Bidra til dialog og samarbeid med religiøse samfunn og deres ledere for å etablere holdninger mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Bidra til dialog mellom skole og foreldre om utfordringer og bekymringer i oppdragelsen av barn og unge, herunder om negativ sosial kontroll, ekteskapsinngåelse og/eller kjønnslemlestelse.
 • Bidra til at unge mennesker blir i stand til å foreta selvstendige valg. 
 • Bidra til økt bevissthet og kunnskap om reglene for ekteskap inngått i utlandet.
 • Bidra til økt bevissthet om barns rettigheter ved utenlandsreiser.
 • Mobilisere ungdom og til selv å bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse.
 • Holdningsendringsarbeid blant menn og gutter om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Informasjon og veiledning om det offentlige tjeneste- og hjelpeapparat, herunder helse, barnevern, informasjon om mulighetene for gjenåpningsoperasjoner og informasjon om de skadelige helsevirkningene av kjønnslemlestelse.
 • Økt rettighetsinformasjon. Informasjonen skal gi muligheter til å få innsikt i egne rettigheter og muligheter, og på den måten kunne søke nødvendig bistand.

2.2 Målgruppe

Personer med opprinnelse i områder og miljøer hvor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen. Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser m.m., som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Det gis prosjekttilskudd og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Det gis ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

3.2 Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen.

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet
 • Prosjektmål som er målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • Økonomistyring
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • Kompetanse og erfaring på fagområdet
 • Kunnskap om og evne til implementering av relevante metoder og aktiviteter
 • Tiltaket har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater.
 • Organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljøer
 • Tilpasning av tiltaket til målgruppene når det gjelder alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Prosjektets potensiale til å utgjøre et supplement til myndighetenes arbeid
 • Et eventuelt samarbeid med relevante organisasjoner og/eller kommuner
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjetter på ca. 200 000 – 700 000 kroner).

IMDi vil videre ta hensyn til behovet for geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper.

3.3.Varighet

Det gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak.

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i desember måned på departementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 1. februar 2018. Tildelingen av tilskudd fra departementet skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et Word-basert søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på imdi.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Søknaden skal sendes til oppgitt e-postadresse for ordningen.

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og      mangfoldsdirektoratet? (Oppgi i så fall dato og IMDis saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater


Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
  • Søkers egenande
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Ev. andre kilder (hvilke)
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det       redegjøres for dette.


Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap. 

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6 Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet, jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.