Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for mentor- og traineeordninger for 2018

1        Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 73.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2        Mål for ordningen

2.1       Hovedmål

Hovedmålet for denne tilskuddsordningen er at personer med innvandrerbakgrunn ved å delta i et mentor- eller traineeprogram får innpass i arbeidslivet, eller får en jobb som er tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner.

2.2       Delmål

Delmål for denne tilskuddsordningen er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

2.3       Målgrupper

Hovedmålgruppe for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn som enten trenger innpass i arbeidslivet, eller som trenger karriereutvikling og jobb tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner. Sekundærmålgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor som har eller som ønsker å etablere mentor- og eller traineeordninger rettet spesielt mot personer med innvandrerbakgrunn.

3        Tildelingskriterier

3.1       Inngangskriterier

 • Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner som søker tilskudd skal være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Kommuner og fylkeskommuner.

Det kan søkes om prosjekttilskudd til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere.

Virksomheter og organisasjoner i privat, offentlig eller frivillig sektor kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid.

3.2       Vurderingskriterier

 • et klart og tydelig resultatmål for prosjektet
 • en strategi for rekruttering av mentorer, samt traineer og adepter (personer som har bruk for mentorens kompetanse).
 • et godt kunnskaps- og/eller erfaringsgrunnlag for utvikling og organisering av ordningen. For søknader til mentorordninger gjelder dette også kunnskapsgrunnlag for å koble sammen adept og mentor.
 • et opplegg for opplæring og oppfølging av traineer, adepter og mentorer, herunder også prosesser med grundige behovs- og forventningsavklaringer
 • tidsplan med milepæler
 • et opplegg for både kvalitativ og kvantitativ evaluering og vurdering av måloppnåelse for ordningen

Det forutsettes at søkeren bidrar med egenfinansiering av ordningen til for eksempel stillingsressurser, lokaliteter eller andre driftskostnader. Eventuell medfinansiering fra andre aktører vil bli vurdert positivt.

3.3 Flerårige prosjekter

Det kan gis støtte til toårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

4        Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i desember måned på departementets nettside for tilskuddsordninger (Tilskudd fra JD).

Søknadsfristen er 01. februar 2018. Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5        Oppfølging og kontroll

5.1       Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et Word-basert søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på imdi.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Søknaden skal sendes til oppgitt e-postadresse for ordningen.

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi? (Oppgi i så fall dato og IMDis  saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen.
 • Hovedmål, delmål og resultatmål skal fremkomme tydelig.
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere).
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Mentor- eller traineeordninger som får støtte skal være forankret i virksomhetens ledelse og være en del av plan- og strategiarbeidet. Dersom søkeren er privatperson gjelder ikke dette kravet til søknaden.
 • Tidsplan for gjennomføringen. Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2018 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordningen har et lengre tidsperspektiv og eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.
 • Forventede resultater.

Finansiering:

 • Budsjett for prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
  • Søkers egenandel
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Ev. andre kilder (hvilke).
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

Det  anbefales at søkere setter seg inn i internasjonale standarder for mentorprogrammer utviklet av European Mentoring and Coaching Council (EMCC) her: http://www.ismcp.org/?url=eu/en/accreditation/ismcp Veiledere laget av Likestillingssenteret anbefales også å sette seg inn i. Les mer her: http://likestillingssenteret.no/mentoring/

5.2       Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregels skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap. 

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter: 

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6        Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for IMDi jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.