Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak for 2018

1.      Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 497, post 60.

Tilskuddsordningen består av tilskudd til opplæring i norsk og tilskudd til opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2.         Mål for ordningene

2.1.   Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er at vertskommuner for mottak tilbyr asylsøkere opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier.

Målet med norskopplæring for asylsøkere i mottak er at asylsøkere skal tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på enkel norsk i mottak og i lokalmiljøet. Opplæringen skal bidra til at oppholdet i mottak får et positivt innhold og skal støtte opp om integreringen av de som senere får oppholdstillatelse i landet.

Målet med opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak er å gi asylsøkere en tidlig introduksjon til norske lover, regler, verdier, omgangsformer og kultur i vid forstand. Opplæringen skal bygge bro og bidra til større innsikt i og bedre forståelse for norske samfunnsforhold gjennom kunnskapsbasert dialog og refleksjon.

2.2.       Målgruppe

Asylsøkere over 16 år, som ikke har fått endelig vedtak om opphold- eller arbeidstillatelse, og som bor i ordinært mottak, integreringsmottak eller i et tilpasset botilbud i en kommune etter avtale med Utlendingsdirektoratet (alternativ mottaksplassering).

Følgende grupper er likevel ikke i målgruppen:

  • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren.
  • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren (også mulig Dublin-prosedyre).
  • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE).
  • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og hvor UDI eller UNE ikke har utsatt iverksettelsen av vedtaket, slik at utlendingen må forlate Norge før klagebehandlingen i UNE er ferdig.
  • Asylsøkere som har fått avslag fra UDI og som ikke har påklaget vedtaket slik at UDIs vedtak er endelig.

Asylsøkere som holdes tilbake i transittmottak av helsemessige grunner (utredning og/eller behandling) er likevel i målgruppen. Det samme gjelder asylsøkere mellom 16-18 år som omfattes av Dublin-prosedyren (også mulig Dublin-prosedyre).

3.         Tildelingskriterier

3.1.       Inngangskriterier

Tilskuddet blir utbetalt til vertskommuner for mottak for personer som er i målgruppen dersom kommunen har registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) at tilbud om opplæring gis. Tilskuddet blir utbetalt automatisk, så kommuner skal ikke søke om det.

Dersom kommunen mener å ha krav på tilskudd for personer som ikke er registrert i NIR, kan kommunen melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett. 

3.2.        Vurderingskriterier

Det er frivillig for kommunen å tilby opplæringen, og kommunen kan velge å tilby opplæring i norsk og/eller opplæring i norsk kultur og norske verdier. Men dersom kommunen har registrert i NIR at det gis tilbud om opplæring og dermed mottar tilskudd, er kommunen pliktig til å tilby opplæringen til alle i målgruppen.

Vertskommunen for asylmottak må registrere hvert kalenderår i NIR at det tilbys opplæring for asylsøkere i mottak, for at tilskuddet skal utbetales. 

3.3.       Utbetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales én gang per person som er i målgruppen. Satsen for opplæring i norsk er

13 300 kroner. Satsen for opplæring i norsk kultur og norske verdier er 3 800 kroner. Tilskuddene utbetales i kvartalet etter at personen har kommet inn i målgruppen.

Tilskuddene blir utbetalt medio mai, medio august og medio november. For personer som kommer inn i målgruppen i 4. kvartal 2018, vil tilskuddet bli utbetalt medio februar 2019.

Etter utbetaling av tilskudd, sender IMDi tilskuddsbrev til kommunens elektroniske postmottak. Kommunen kan også se detaljerte opplysninger om utbetalt tilskudd i NIR.

3.4.       Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting

Dersom personer som er i målgruppen for tilskuddene flytter til et mottak i en annen kommune i tilskuddsåret, vil tilskuddet automatisk deles likt mellom fra- og tilflyttingskommunen. Denne delingen forutsetter at tilflyttingskommunen har registrert i NIR at det tilbys opplæring. Delingen skjer bare én gang.

4.         Særlig om norskopplæring for asylsøkere i mottak

4.1.       Omfang

Asylsøkere som er i målgruppen for ordningen, kan få inntil 175 timer norskopplæring. Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæringen, men dersom kommunen registrerer i NIR at norskopplæring tilbys og mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om norskopplæring.

4.2.       Innhold

Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (F18.04.2012 nr. 358). Dette skal bidra til kontinuitet i opplæringen for de som får oppholdstillatelse og får rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

4.3.       Organisering

Opplæringen skal være gratis for både deltaker og asylmottak. Det er asylmottaket som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen, noe som innebærer dekning av eventuelle utgifter til og fra opplæringen, herunder reiseutgifter til og fra opplæringsstedet. Norskopplæringen for asylsøkere bør organiseres sammen med norskopplæringen for voksne innvandrere. Asylmottaket vil gi kommunene nødvendig informasjon for planlegging og gjennomføring av opplæringen.

Kommunene bør i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere norskopplæring så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. Opplæringen bør organiseres slik at asylsøkeren får mulighet til å gjennomføre 175 timer norskopplæring før denne får endelig vedtak om opphold.

4.4.       Avsluttende prøve

Asylsøkere i målgruppen for norskopplæring i mottak kan ta avsluttende prøve i norsk. De kan ta norskprøven gratis én gang.

5.         Særlig om norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere i mottak

5.1.       Omfang

Asylsøkere som er i målgruppen for ordningen, kan få 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæringen, men dersom kommunen registrerer i NIR at opplæring i norsk kultur og norske verdier tilbys og mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen for tilbud om opplæringen.

5.2.       Innhold

Opplæringen skal følge Innholdsbeskrivelse for «Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere» samt tilhørende presentasjoner av temaene, som er utarbeidet av Kompetanse Norge.

5.3.       Organisering

Opplæringen skal være gratis for både deltaker og asylmottak. Det er asylmottaket som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen, som innebærer dekning av eventuelle utgifter til og fra opplæringen. Dette inkluderer også eventuelle reiseutgifter til og fra opplæringsstedet. Opplæringen kan organiseres i sammenheng med norskopplæring for asylsøkere. Asylmottaket vil gi kommunene nødvendig informasjon for planlegging og gjennomføring av opplæringen.

Opplæringen i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak skal foregå på et språk deltakeren forstår, men ikke nødvendigvis på vedkommende sitt morsmål.

De tospråklige lærerne må ha god innsikt i norsk kultur og norske verdier, og undervisningen må foregå under veiledning fra et opplæringssted.

Kommunene bør i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere opplæringen så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. Kommunene oppfordres til å gi alle asylsøkere i målgruppen anledning til å fullføre opplæringen, selv om de har fått endelig vedtak om opphold, så fremt de fremdeles bor i ordinært mottak eller integreringsmottak.

6.         Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordningen, og på departements nettside for tilskuddsordninger (Tilskudd fra JD).

7.         Oppfølging og kontroll

7.1.       Rapporteringskrav

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre opplæringen i asylmottak, følge opp og evaluere ordningene, skal registreres av kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere, og kommunene skal innen to måneder registrere disse opplysningene.

Kommunene skal følge de samme reglene for rapportering på norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere som for opplæring i norsk for asylsøkere i mottak.

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskudd til norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak. Dersom kommunene gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn det tilskuddet det har mottatt, kan kommunene beholde tilskuddet.

7.2.       Kontroll

Dersom tilskudd til opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak er utbetalt på feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet som er utbetalt. Dette gjelder for eksempel dersom en kommune har registrert i NIR at tilbud om opplæring gis, men ikke registrerer timer på personer i målgruppen fordi timer ikke gis.

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

8.         Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år regnet fra den dag da kommunen har rett til å kreve å motta tilskuddet, eller fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven §§ 2 og 3.

9.         Klagebehandling

Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak, er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, 1. ledd bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3, 1. ledd og 28. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.  Kommunene kan likevel kontakte IMDi via Kontaktsenter for IMDinett dersom de har spørsmål om utbetalt/ikke utbetalt tilskudd.

 

 

 

 

Til toppen