Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m. fl. for 2018

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 61.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Formålet med tilskuddet er å bidra til at enslige mindreårige flyktninger bosettes så raskt som mulig i gode bo- og omsorgstilbud tilpasset det enkelte barn og lokale forhold. Tilskuddet skal også bidra til at kommunene kan gi gode bo- og omsorgstilbud til andre grupper barn som er i målgruppen for ordningen.

2.2 Målgruppe

Målgruppen for særskilt tilskudd er:

  • Enslige mindreårige flyktninger som har fått innvilget beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge, enslige mindreårige som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl, enslige mindreårige som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, samt enslige mindreårige overføringsflyktning med innreisetillatelse.  
  • Enslige mindreårige flyktninger med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet, jf. utlendingslovens § 38, 5. ledd og utlendingsforskriften § 8-12, fra 2. februar 2017 bosettes etter førstegangs fornyelse og deretter fra mai 2017 etter førstegangs vedtak om opphold.
  • Utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte
  • Barn som har kommet med sine foreldre eller andre med foreldreansvar hvor det fattes vedtak om omsorgsovertakelse i asylmottak

Enslige mindreårige er en fellesbetegnelse på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Dette inkluderer også enslige mindreårige med følgeperson (enslige mindreårige  som kommer til landet i følge med andre voksne som ikke er deres foreldre).

Enslige mindreårige som er gift og enslige mindreårige som har eller skal ha barn, regnes som enslige mindreårige.

3.         Tildelingskriterier

3.1  Inngangskriterier

Kommuner som har personer i målgruppen for særskilt tilskudd kan søke om tilskudd.

Særskilt tilskudd blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte enslige mindreårige måtte ha for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging i kommunen.

3.2 Vurderingskriterier

3.2.1 Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger utløser tilskuddet først etter at de er bosatt i en kommune.

Særskilt tilskudd utbetales i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet for enslige mindreårige flyktninger. Det vises til eget regelverk for denne ordningen.

Tilskuddet utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosetting, under forutsetning av at personen ved ankomst landet var registrert som enslig mindreårig og var under 18 år da oppholdstillatelsen ble innvilget. De utløser integreringstilskudd År-1 med sats for enslige mindreårige.

Enslige mindreårige overføringsflyktninger som fyller 18 før ankomst til Norge utløser det særskilte tilskuddet.

3.2.2 Utenlandske barn uten foreldre og andre foresatte

Særskilt tilskudd utbetales ved bosetting av enslige mindreårige utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. I kategorien utenlandske barn inngår:

  • Utenlandske barn som blir etterlatt av sine foreldre i Norge hvor foreldrene oppholder seg på ukjent sted, enten i Norge eller i utlandet
  • Utenlandske barn som blir alene etter foreldrenes død
  • Barn som er antatt ofre for menneskehandel/har vært utsatt for menneskehandel
  • Barn som får opphold, men hvor foreldrene ikke får opphold

Ovennevnte kategorier utenlandske barn kan også utløse tilskudd før bosetting dersom de ikke er i målgruppen for tilskudd til vertskommuner.

Kommunen må søke årlig om det særskilte tilskuddet så lenge utenlandske barn uten foreldre og andre foresatte oppholder seg i kommunen, og forholdene som danner grunnlag for å utløse tilskuddet fremdeles er tilstede.

3.2.3 Omsorgsovertakelse av barn i asylmottak

Ved omsorgsovertakelse av barn i asylmottak som oppholder seg i Norge sammen med foreldre eller andre med foreldreansvar, vil barnet utløse særskilt tilskudd etter bosetting i en kommune.

Kommunene må søke årlig om det særskilte tilskuddet så lenge barnet oppholder seg i kommunen, og forholdene som danner grunnlag for å utløse tilskuddet fremdeles er tilstede.

3.3 Utbetaling av tilskudd

Tilskuddssatsen for 2018 differensieres med høy sats 1 229 100 kroner for yngre barn til og med det året barnet fyller 16 år, og en lavere sats kroner 769 500 fra og med det året barnet fyller 17 år.

Tilskuddet utbetales til og med året personen fyller 20 år.

3.3.1 Tilskudd i bosettingsåret

Tilskuddet beregnes fra og med den måneden den enslige mindreårige  blir bosatt. Særskilt tilskudd for enslige mindreårige differensieres etter bosettingsmåned i 2018. Satsenes fordeling etter bosettingsmåned er følgende:

Måned

Høy sats

Lav sats

Januar

1 229 100   kroner

769 500   kroner

Februar

1 126 675   kroner

705 375   kroner

Mars

1 024 250   kroner

641 250   kroner

April

  921 825 kroner

577 125   kroner

Mai

  819 400 kroner

513 000   kroner

Juni

  716 975 kroner

448 875   kroner

Juli

  614 550 kroner

384 750   kroner

August

  512 125 kroner

320 625   kroner

September

  409 700 kroner

256 500   kroner

Oktober

   307 275 kroner

192 375   kroner

November

  204 850 kroner

128 250   kroner

Desember

  102 425 kroner

  64 125 kroner

3.3.2 Tilskudd i etterfølgende år

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige som ble bosatt i årene før 2018 utbetales i fire terminer pr. år. Utbetalingstidspunktene er ultimo mars, ultimo juni, ultimo september og primo desember 2018.

Tilskuddet blir utbetalt med høy sats 1 229 100 kroner for yngre barn til og med det året barnet fyller 16 år, og en lavere sats kroner 769 500 fra og med det året barnet fyller 17 år, til den kommunen hvor vedkommende er registrert bosatt i Det sentrale folkeregisteret (DSF) pr 1.1. 2018.

Dersom bosettingskommunen fatter vedtak etter barnevernloven om plassering i et omsorgstiltak i en annen kommune, gjelder regelen i pkt. 3.3.3 for utbetaling av særskilt tilskudd fra og med året etter bosetting. 

3.3.3    Særskilt tilskudd til en annen kommune enn bostedskommune/oppholdskommune

Barnevernstjenesten kan i noen tilfeller treffe vedtak om plassering i barneverninstitusjon eller fosterhjem etter barnevernloven i en annen kommune enn der barnet ble bosatt. Dersom en annen kommune enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil kommunen som har omsorgsansvaret ha krav på å få hele tilskuddet. Dette gjelder også integreringstilskuddet.

I slike tilfeller må IMDi informeres skriftlig om dette, og automatisk utbetaling av tilskudd til bostedskommunen stoppes. Det skal inngås en skriftlig avtale mellom kommunene hvor det framkommer hvilken kommune som har kostandene og skal motta tilskuddet. Kommunen som har kostnadene må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar måned, og kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden. Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostandene kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen.

3.3.4 Deling av tilskudd mellom kommune ved flytting

Dersom en person som er i målgruppen for tilskuddet flytter mellom kommuner i tilskuddsåret, må personen melde fra om flytting til Skattekontoret for at adressen skal oppdateres i Det sentrale folkeregisteret (DSF). Personer er pliktig å melde adresseendringen innen åtte dager etter flytting, jf. Folkeregisterloven § 6-1.

Følgende firedelt ordning gjelder for deling av særskilt tilskudd i flytteåret:

             

Andel av

særskilt tilskudd

i flytteåret

 

Flytting   i tiden

Fraflyttings-

kommunen

Tilflyttings-

kommunen

 

 

 

01.01.   - 31.03.

1/8

7/8

01.04.   - 30.06.

3/8

5/8

01.07.   - 30.09.

5/8

3/8

01.10.   - 31.12.

7/8

1/8

 

 

 

 

Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Hvis den enslige mindreårige flytter til en annen kommune i løpet av bosettingsåret, kan tilflyttingskommunen kreve særskilt tilskudd for enslig mindreårig fra fraflyttingskommunen fra og med måneden etter at flyttingen finner sted.

3.3.5 Tvist om deling av tilskudd ved flytting

Hvis det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, er det IMDi som avgjør disse. I de tilfellene det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune om hvilken kommune som er ansvarlig bostedskommune i et tidsrom, er det Fylkesmannen som avgjør dette etter Lov om sosiale tjenester. IMDi vil legge denne avgjørelsen til grunn for deling av tilskuddet.

3.3.6 Tilskudd ved dødsfall, tilbakevending eller reise fra landet av andre grunner

Ved død, tilbakevending til hjemlandet eller reise fra landet av andre grunner, utbetales tilskudd til bosettingskommunene til og med påfølgende termin. Utbetaling av tilskudd stoppes deretter.

3.3.7 Tilskudd når mor/far ankommer landet

Dersom mor/far ankommer landet, utbetales tilskuddet til og med terminen etter at mor og/eller far bosettes sammen med barnet. Kommuner som mottar særskilt tilskudd plikter å melde fra når mor og/eller far har blitt bosatt sammen med barnet. Utbetaling av tilskuddet stoppes deretter.

4.         Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside, og på departementets nettside for tilskuddsordninger i desember måned (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

5.         Oppfølging og kontroll

5.1       Krav til søknadens innhold og form

5.1.1        Særskilt tilskudd i bosettingsåret

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige og utenlandske barn utløses etter søknad fra kommunen. Søknadskjema for integreringstilskudd «År-1» benyttes. Søknaden kan ikke sendes som faktura.

Søknadsfrist er fortløpende etter bosetting eller ankomst til kommunen. Tildeling av tilskudd skjer fortløpende etter mottak av søknad.

5.1.2        Særskilt tilskudd i etterfølgende år

Kommunen vil ved hver terminutbetaling motta et brev som viser hvilke enslige mindreårige som har utløst det særskilte tilskuddet. Kommunen må gjennomgå brevene og sende eventuelle korrigeringskrav på skjema «Korrigeringskrav År 2-5».

Søknadskjema er tilgjengelig på www.imdi.no

5.2       Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Kommunene skal ikke legge fram særskilt regnskap eller rapport for bruk av særskilt tilskudd.

Kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger gjennomføres årlig av et beregningsutvalg hvor både staten og kommunesektoren er representert.

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og Riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6.         Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den da fordringshaver tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, eller for utbetaling av særskilt tilskudd, fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven § § 2 og 3.

7.    Klagebehandling

Tildeling av særskilt tilskudd og krav om tilbakebetaling av særskilt tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen av forvaltningsloven (fvl) § 2, 1. ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på IMDis vedtak om tildeling og tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl § § 3, 1. ledd og 28. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.