Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning kvalifisering for beboere i integreringsmottak

1.      Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2.      Mål for tilskuddet

2.1 Hovedmål

Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.

2.2 Delmål

Tilskuddsordningen har følgende delmål:

 • Utvikle tiltak og virkemidler som bidrar til at beboere i integreringsmottak kommer i gang med grunnleggende kvalifisering allerede i mottak.
 • Øke motivasjon blant beboere i mottak for å delta i grunnleggende kvalifisering og oppnå resultater i tråd med hovedmålet.
 • Legge til rette for økt samarbeid og samordning av tiltak mellom vertskommune, mottak, frivilligheten og næringslivet.
 • Bidra til at beboere i mottak bosettes i tråd med bosettingsmålene og uten avbrekk i kvalifiseringen.

2.3 Målgruppe

Målgruppen er beboere i integreringsmottak.

3.      Tildelingskriterier

3.1           Inngangskriterier

Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi kan søke tilskuddet.

3.2           Størrelse på tilskudd

Tilskuddet tildeles kommuner basert på antall plasser i integreringsmottaket. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.

3.3           Kriterier for bruk av tilskuddet

Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak. Tilskuddet skal også brukes til å prøve ut incentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater.

Kommunene står fritt til å tilby opplæring i norsk kultur og norske verdier også til personer som har fått vedtak om opphold, og som bor i integreringsmottak, så fremt personene ikke har fullført slik opplæring før ankomst til integreringsmottaket. Dette tilskuddet kan benyttes til å gi slik opplæring.

Beboere skal få tilbud om et individuelt tilpasset program med oppstart så tidlig som mulig.

Programmet skal inneholde

 • Opplæring i norsk
 • Opplæring i norsk kultur og norske verdier (gjelder asylsøkere)
 • Karriereveiledning
 • Incentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater

Programmet skal som hovedregel, og så langt det er mulig, i tillegg inneholde

 • Språktrening
 • Arbeidsrettede aktiviteter
 • Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er) og/eller mottaket 

Programmet kan, der det er aktuelt, også inneholde

 • Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
 • Opplæring i norsk kultur og norske verdier (personer med oppholdstillatelse)
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. introduksjonsloven (personer med oppholdstillatelse)

Tilskuddet skal sees i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, herunder vertskommunetilskuddet, jf. UDI RS 2011-025, tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak.

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

3.4           Organisering av fulltidsprogrammet

Prinsippene i introduksjonsloven om individuell tilrettelegging, tett oppfølging, individuell plan og deltakermedvirkning skal legges til grunn i organisering av fulltidsprogrammet for beboere i integreringsmottak.

Fulltidsprogrammet skal være gratis for den enkelte beboer, basert på kompetansekartlegging og tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.

Det skal inngås en kontrakt for fulltidsprogram mellom beboere i mottak over 18 år og vertskommunen for integreringsmottaket der det stilles tydelige krav til beboerne. Dersom kravene ikke tilfredsstilles, skal beboeren kunne flyttes for å frigi plassen til en annen.

Vertskommuner må selv vurdere hvordan fulltidsprogrammet skal organiseres.

Fulltidsprogrammet bør utvikles og tilbys i et samarbeid med asylmottaket, nærliggende karrieresenter, frivilligheten, arbeids- og næringsliv, samt andre partnere i kommunen. Arbeids- og velferdsetatens tjenester kan vurderes for beboere som har fått oppholdstillatelse dersom det anses hensiktsmessig.

4.      Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

Søknadsfristen er. 10.02.2018. Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen. 28.02. 2018.

5.      Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til tilskuddsmottaker/vertskommuner

Kommunene som har etablert integreringsmottak bes om å sende søknad til IMDi i eget skjema utarbeidet av IMDi.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddet skal brukes i samsvar med formålet spesifisert i 2.1. Krav til aktiviteter og budsjett vil fremgå av tilskuddsbrev fra IMDi. Eventuelle endringer i vilkår for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra IMDi.

Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås. Tilskuddsmottaker skal rapportere til IMDi for å sikre at:

 • Tilskuddet er brukt til å etablere et fulltidsprogram for målgruppen i henhold til målsettinger for tilskuddet.
 • Tilskuddet er brukt i henhold til kriterier for bruk av tilskuddet.

Rapporteringen skal også inneholde en beskrivelse av samarbeid mellom vertskommune, mottak og karrieresenter, arbeidsgivere, frivilligheten og andre partnere. Øvrige krav til tilskuddsrapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som er innvilget støtte.

Frist for rapport for kvalifiseringsmidlene for 2018 er satt til 18.04.2018, 18.07.2018, 18.10.2018 og 18.01.2019.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2018. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6.      Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således ikke klageadgang jf. fvl § 28. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.