Integreringsavdelingen

Integreringsavdelingen arbeider med integreringspolitikk overfor personer med innvandrerbakgrunn.

Integreringsminister Jan Tore Sanner fikk i statsråd 17. januar 2018 ansvaret for regjeringens integreringsarbeid. Han overtar også ansvaret for IMDi. 

Integreringsavdelingen blir en avdeling i KD bestående av to seksjoner; seksjon for kvalifisering og statsborgerskap, og seksjon for budsjett og administrasjon.

Avdelingen har et særskilt ansvar for bosetting av flyktninger, introduksjonsloven, som gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for nyankomne voksne innvandrere, og for kvalifiseringstiltaket Jobbsjansen. Videre har avdelingen ansvar for statsborgerloven og tilrettelegging for tolking til og fra talespråk i offentlig sektor. Avdelingen arbeider også med tilrettelegging for at frivillige organisasjoner og sivilsamfunn kan bidra til integreringsarbeidet og for dialog og samarbeid mellom ulike aktører på saksfeltet. 

Integreringsavdelingen har dessuten ansvar for å utvikle og samordne politikk og tiltak som berører integrering, og for å sikre at integreringsperspektivet ivaretas av fagmyndigheter på ulike forvaltningsområder, for eksempel når det gjelder utdanning, sysselsetting og helse.

Avdelingen har ansvar for administrativ og faglig styring av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som gjennomfører integreringspolitikken på departementets ansvarsområde. Avdelingen har også faglig styring av det pedagogiske arbeidet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i Kompetanse Norge, og for behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet.