Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) / Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et fagorgan for Kunnskapsdepartementet og skal iverksette integreringspolitikken på departementets ansvarsområde.

IMDi skal være en premissleverandør for utvikling av politikken, gi faglige råd og være et kompetansesenter for kommunene og myndighetene.

IMDis hovedoppgaver er blant annet å:

  • samarbeide med kommuner om å bosette flyktninger
  • følge opp introduksjonsloven
  • forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
  • være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
  • følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap
  • være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen.

Nettside: https://imdi.no/

Til toppen