Regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene

En ekspertgruppe har utredet regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Dagens regelverk slår fast at private høyskoler og fagskoler skal la statlige driftstilskudd og egenbetaling komme studentene og elevene til gode. Private institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående.

Lovverket er overordnet og spesifiserer ikke nærmere hvilke krav som stilles til institusjonenes bruk av tilskudd og egenbetaling og på hvilken måte dette skal dokumenteres.

Kunnskapsdepartementet setter derfor sammen en ekspertgruppe for å utrede og presisere regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene, inkludert kravet til at midlene skal komme studentene til gode. Ekspertgruppen skal se på regelverket for private høyskoler og fagskoler både med og uten statlige tilskudd. 

Ekspertgruppen  ledes av Marianne Andreassen. Hun er direktør i Statens lånekasse for utdanning, og har bakgrunn som blant annet direktør for Direktoratet for økonomistyring og statssekretær i Finansdepartementet. Hun har også erfaring fra privat sektor.

Ekspertgruppen har medlemmer med økonomisk og juridisk kompetanse. Nettverk for private høyskoler og Fagskolerådet vil bli bedt om å foreslå ett medlem hver, og Norsk studentorganisasjon og Organisasjon for norske fagskolestudenter vil bli bedt om sammen å foreslå ett medlem.

Ekspertgruppen skal:

  • Klargjøre innholdet i universitets- og høyskolelovens og fagskolelovens  bestemmelser om at statlig tilskudd og egenbetaling skal komme studenter til gode, herunder utrede behovet for nødvendige presiseringer og endringer i regelverket for å sikre formålet.
  • Utrede departementet tilsynsansvar, jf. universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.
  • Klargjøre departementets tilsynsansvar og foreslå ev. endringer for å sikre en hensiktsmessig gjennomføring av tilsyn.
  • Utrede alternativer og foreslå hvordan tilsynet bør utføres og organiseres.
  • Minst ett av forslagene skal kunne gjennomføres innenfor uendret ressursbruk.

Ekspertgruppen leverte sin rapport 15.12.2014, den ble så sendt på høring i mars, med frist 1.6.15. Saken er ferdig behandlet i Stortinget.

Til toppen