Karriereveiledningsutvalget

Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere. Det er også viktig for å møte samfunnets utfordringer. I dag klarer vi ikke å utnytte befolkningens kompetanse godt nok, og den enkeltes kompetanse samsvarer ikke bra nok med arbeidslivets behov.

Regjeringen opprettet derfor et ekspertutvalg som skulle se på hvordan vi kan sikre bedre tilgang og kvalitet på karriereveiledningen her i landet. Ekspertgruppen analyserte status og utfordringer, og vurderte den samlede karriereveiledningstjenesten. 

Utvalgets utredning ble sendt på høring i juni, sammen med en uttalelse om utredningen fra partene i arbeidslivet.

Karriereveiledningsutvalget leverte i april 2016 sin hovedinnstilling NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn.

Se mer om utvalgets arbeid her