Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de ni byområdene. Søknadsfrist: 17. august 2020

Bakgrunn

Ordningen med byvekstavtaler skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.  Dette krever en bevisst arealbruk som bygger opp under de miljøvennlige transportformene. Byvekstavtalene skal bidra til å nå nullvekstmålet, og erstatter tidligere bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. I tillegg bevilger Samferdselsdepartementet belønningsmidler som også er en incentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet. Belønningsordningen omfatter de av de  største byområdene som ikke har startet opp forhandlinger om byvekstavtale, se Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Dagens ordninger omfatter i dag de ni største byområdene Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen.

På arealsiden er formålet med byvekstavtalene en effektiv oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner, og forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter med høy arealutnyttelse, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas.  Avtalene skal bidra til en arealbruk som bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til arbeidet med å bygge opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med arealtiltak i byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å utvikle arealtiltak i de ni største byområdene i tråd med ovennevnte mål. Det vises til nærmere kriterier i retningslinjene for ordningen.

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner som omfatter byområder som er berørt av arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler, kan søke om midler. Dette gjelder Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen.

Les mer om tilskuddsordningen og hva søknaden skal inneholde i retningslinjene for ordningen.