Retningslinjer for tilskudd til ”Planlegging og byutvikling. Byvekstavtaler.”

De store byområdene står overfor store utfordringer i arbeidet med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Et grunnleggende premiss i dette arbeidet er at byene og byområdene skal være bærekraftige og attraktive, der det skapes gode rammer og legges til rette for menneskers og næringslivets behov.

Bakgrunn

I bærekraftbegrepet inngår både en sosial, økonomisk og miljømessig dimensjon. Deler av utfordringene må løses i et regionalt perspektiv, andre innenfor et lokalt hverdagslivsperspektiv. Tilskuddsmidlene i denne utlysningen er rettet mot de største byområdene i arbeidet med å utvikle og gjennomføre arealtiltak, i tråd med målsettingene for arbeidet med arealtiltak i byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Tilskuddet står omtalt i Prop. 1 S (2019 – 2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. kap 590 Planlegging og byutvikling, post 61 Byvekstavtaler.

I arbeidet med byvekstavtaler følger en opp målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). I tillegg skal løsningene som velges bidra til bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Byvekstavtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre. På arealsiden er målsettingen en effektiv oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner og forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter med høy arealutnyttelse, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas. Avtalene skal bidra til en arealbruk som bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Denne tilskuddsordningen har som formål å bidra til en slik arealutvikling i disse byområdene. Dette omfatter også prosjekter som bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlag om sammenhengen mellom arealbruk og transporttiltak, slik som analyser med bruk av arealdataverktøy og transportmodellkjøringer.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til arbeidet med å bygge opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med arealtiltak i byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å utvikle arealtiltak i de ni største byområdene i tråd med ovennevnte mål. Det vises til nærmere beskrivelse av tildelingskriterier.

Kriterier for måloppnåelse

En rekke indikatorer vil være relevante for å vurdere måloppnåelse for tilskuddsordningen, blant annet om

 • det kan sannsynliggjøres at det er gjennomført prosjekter som har bidratt positivt til nullvekstmålet for personbiltransport
 • det kan sannsynliggjøres at oppfølging av regionale og interkommunale planer har bidratt i bærekraftig retning
 • det er etablert nye samarbeidsstrukturer mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige aktører
 • prosjektet fremmer bruk av kollektiv, sykkel og gange
 • prosjektet fremmer fortetting med kvalitet ved kollektivknutepunkt
 • prosjektet bidrar til å utvikle byrom og utearealer som fremmer attraktive bymiljø og folkehelse
 • prosjektet fremmer bruk av et rikt og variert handels- og tjenestetilbud

Hvem kan søke?

I prop 1 S (2019-2020) heter det at "kommuner og fylkeskommuner som omfatter områder som er berørt av arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler kan søke om midler. " Byvekstavtalene erstatter tidligere bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. I tillegg bevilger Samferdselsdepartementet belønningsmidler som også er en incentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet. Belønningsordningen omfatter de av de største byområdene som ikke har startet opp forhandlinger om byvekstavtale, se Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Dagens ordninger omfatter i dag de ni største byområdene Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen.

Både kommuner og fylkeskommuner kan søke, gjerne i samarbeid.

Utlysningen retter seg mot de kommunene som er særlig viktige for å nå nullvekstmålet for personbiltransport, og som omfatter områder der det er spesielt viktig med boligbygging ved kollektivknutepunkter og utvikling av tette og attraktive sentre. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å ha en dialog med aktuelle tilskuddsmottakere og vil ta et initiativ til dette.  

Tildelingskriterier

Ved tildeling av tilskudd vil det bli lagt vekt på om:

 • prosjektene bidrar til boligbygging, fortetting og transformasjon ved eksisterende og nye kollektivtransporttraséer, og spesielt rundt holdeplasser/stasjoner
 • prosjektene sikrer høy grad av urbane kvaliteter og har en arealutnyttelse utover det typiske
 • prosjektene inngår som verktøy for å følge opp og gjennomføre regional eller interkommunal plan
 • prosjektene skal kunne brukes som eksempel for andre byer og byregioner (overførbarhet)
 • prosjektene innebærer samarbeid med næringsliv og andre private aktører, herunder innbyggere
 • prosjektene omfatter smart bruk av IKT
 • prosjektene viser hvordan universell utforming kan inngå

Det kan ikke søkes midler til

 • Det gis ikke støtte til drift, til bedriftsutvikling, direkte til næringsvirksomhet eller til fysiske investeringer.
 • Det kan ikke gis støtte til å dekke kostnader i prosjektet som vil være å betegne som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget. Egeninnsats regnes i denne sammenhengen som medfinansiering.

Maksimal støttesats og krav om egenandel

Det legges opp til at søkerne skal ha en egenandel i prosjektet. KMD vil i tilskuddsbrevet presisere hva det gis støtte til og innenfor hvilken tidsramme. KMD dekker maksimalt 50 pst av totale midler som brukes på prosjektet slik det defineres i tilskuddsbrevet.

Rapportering og kontroll

Departementet forutsetter underveisrapportering, sluttrapportering og dokumentasjon på bruk av midlene. Tilskuddsbrevet vil også presisere hvilke vilkår departementet setter for bruken av midlene og hvilke kontrollaktiviteter som er aktuelle.

Krav til søknader

Søknadene skal være skriftlige og sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, ev. pr mail via postmottak@kmd.dep.no. Merk søknadene KMD40250 Tangen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Søknaden skal inneholde:

 • Hvem som er søker og prosjektansvarlig (kontaktperson oppgis) og eventuelle samarbeidspartnere
 • Prosjektplan med beskrivelse av mål, kunnskapsbehov, milepæler og aktiviteter
 • Budsjett med finansieringsplan, herunder egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører

Søknadsfrist: 17. august 2020

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Ved spørsmål, kontakt:

Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen: anne-beate.tangen@kmd.dep.no

Utredningsleder Tore Leite: tore.leite@kmd.dep.no