Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2023

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud for personer med liten eller ingen digital kompetanse.

Tilskuddet er del av arbeidet med strategien Digital hele livet.

Målsetting med tilskuddet

Kommunal- og distriktsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 8 millioner kroner til kommuner som vil samarbeide om å opprette et lavterskel veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne, med sikte på å etablere det som et langsiktig tilbud. Dette forutsetter bl.a. finansiering utover engangsstøtten, og legge til rette for at tilbudet kan tilpasses slik at det blir varig ut fra behovene i kommunen(e).

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet skal gi innbyggere som har behov for det mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse, eller erfaring og trygghet til å lære seg å bruke digitale tjenester i egen hverdag.

Kommunen(e) må stå som ansvarlig søker overfor departementet, men tiltaket kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner eller med hjelp fra innleide oppdragstakere. I den grad søker(e) kan bidra med erfaringer og modeller som kan deles nasjonalt, vil dette bli vektlagt ved vurderingen av tildeling av tilskudd.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om regjeringens og KS' felles målsetting om å bidra til at alle innbyggere skal ha tilgang til et lavterskeltilbud innen digital kompetanse.

Tilskudd kan f.eks. brukes til:

 • Engasjement av en prosjektleder/koordinator, som på vegne av samarbeidende kommuner, arbeider for å få etablert veiledningstilbud i kommunene.
 • Planlegging og utforming av tilbudet og kompetanseheving av personell som skal drifte tilbudet.
 • Utforming av informasjonsmateriell som kan motivere innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse til å benytte seg av tilbudet.
 • Dekning av kostnader i forbindelse med gjennomføring av kurs og veiledning.

Kommuner som søker om tilskudd oppfordres til å se på muligheter for samarbeid mellom informasjonstjenesten (servicetorg), folkebiblioteket og tjenesteområdene, for eksempel helse- og omsorgstjenesten. Kommunens behov for opplæring av innbyggere innen velferdsteknologi bør vurderes tatt med i et eventuelt felles Digihjelp-tilbud til innbyggerne.

Bakgrunn

Regjeringen har som mål at Norge skal ligge i front internasjonalt i utviklingen av en digital forvaltning. Nettbaserte tjenester er sentralt for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Det er viktig at flest mulig gis mulighet til å bli inkludert i det digitale samfunnet.

Kommunal- og distriktsdepartementet har i flere år utlyst tilskudd rettet mot etablering av Digihjelpen-tilbud i kommunene. Arbeidet med Digihjelpen skjer i et samarbeid med KS. KS tilbyr råd og veiledning til kommuner som ønsker å utvikle og etablere et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her kan den ansvarlige i kommunen finne tips og råd om etablering av utvikling av et kommunalt veiledningstilbud, se www.digihjelpen.no.

1) Formålet med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, i samarbeid, kan etablere et permanent tilbud om å gi opplæring og veiledning i digital kompetanse til innbyggere for at de skal kunne benytte digitale verktøy og tjenester.

2) Målgruppe for tilskuddet

Kommuner som ikke har et veiledningstilbud i dag, og som i samarbeid med nabokommune(r) ønsker å etablere et tilbud til sine innbyggere.

3) Vurderingskriterier for tildeling av tilskudd

Kommunal- og distriktsdepartementet vil vektlegge følgende elementer i søknadene:

1. Kommunen(e) har dokumentert et behov hos sine innbyggere og behovet for utvikling av det aktuelle tilbudet/tjenesten.

2. Kommunen(e) har inngått, eller planlegger å inngå (skal dokumenteres), et formalisert samarbeid med nabokommuner og/eller frivillige organisasjoner for etablering av et veiledningstilbud.

3. Det finnes en plan for etablering av et permanent tilbud etter tiltaksperioden, uten statlig tilskudd.

4) Forutsetning for tildeling av tilskuddet

 • Ansvarlig kommune(r) skal ha gjennomført tiltaket og planlagte aktiviteter innen 30. juni 2024.
 • Kommunen(e) oppfordres til å benytte kursmateriell utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ressursene er tilgjengelig via nettsiden www.digidel.no. Kommunen(e) oppfordres også til å gi direktoratet tilbakemeldinger på hvordan kursmateriellet fungerer i bruk, ev. mangler eller ønsker for andre temaer.
 • Etter gjennomført tiltaksperiode skal kommunens erfaringer med utviklingen av veiledningstilbudet deles via KS sin råd- og veiledningstjeneste Digihjelpen (www.digihjelpen.no).

5) Hvem kan søke

 • Kommuner som ønsker å samarbeide med andre kommuner, frivillige organisasjoner eller andre relevante aktører for å opprette et veiledningstilbud til sine innbyggere.
 • Kommuner i samarbeid som ser på muligheter for samarbeid mellom informasjonstjenesten (servicetorg), folkebibliotek og andre publikumsnære tjenesteområder, for eksempel helse- og omsorgstjenesten.

6) Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

 • Investeringer som kommunen og frivillige organisasjoner selv må stå ansvarlig for (f.eks. investering til IT-verktøy som skal være permanent tilgjengelig også etter tiltaksperioden.
 • Ordinær drift av organisasjonen som frikjøp av egne ansatte (lønn), husleie, strøm etc. Søknad om bruk av tilskudd til lønn for midlertidig prosjektleder/koordinator er tillatt.
 • Tiltak som har næringsmessig virksomhet som mål.

7) Søknadsbeløp

Søknadsbeløpet har en nedre grense på 100 000 kroner. Departementet vil, etter en helthetsvurdering av søknadene, ta en beslutning om hvor mange søkere som vil bli tildelt tilskudd, og beløpets størrelse.

8) Søknadsfrist

Tirsdag 6. desember 2022 innen kl. 24.00. Kommunal- og distriktsdepartementet vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. Endelig tildeling av tilskudd vil bli offentliggjort på departementets nettsider og en lenke til denne vil bli sendt ut per e-post til alle som har søkt om tilskudd.

9) Oppfølging og kontroll

Tilskuddsbeløpet skal brukes i tråd med søknaden og vil bli utbetalt etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt akseptbrev med nødvendige opplysninger som konto- og organisasjonsnummer. Utbetaling av tilskudd vil skje innen 20. desember 2022 og det gis en frist innen 30. juni 2024 på å gjennomføre tiltaket, med rapporteringsfrist innen 2 måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Det skal framlegges bekreftelse på at midlene er brukt i henhold til formålet. Ubrukte midler (herunder midler som er ikke brukt i henhold til formålet eller at utgiftene er lavere enn antatt) kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.

10) Hvordan søke

Søknadsskjemaet skal sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet.  Søknaden må være mottatt av departementet senest kl. 24.00 tirsdag 6. desember 2022.

Søknader som ikke er sendt via departementets elektroniske søknadsskjema, eller som kommer inn etter fristen, vil bli avvist.