Ekspertgruppe for evaluering av bostøtten

Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen. Ekspertgruppen ledes av professor Nils- Henrik von der Fehr, og skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mai 2022.

I arbeidet skal ekspertgruppen blant annet vurdere:

1. Bostøttens måloppnåelse. I hvor stor grad når dagens bostøtte målet om at husstander med lav inntekt og høye boutgifter skal ha en egnet bolig?

2. Bostøttens samspill med andre offentlige virkemidler og hensiktsmessig forvaltningsnivå. Hvordan virker bostøtten sammen med andre statlige og kommunale ordninger?

3. Fremtidig innretning av bostøtteordningen. Hvordan bør bostøtten differensiere mellom ulike behov og grupper? Og bør bostøtten utformes som en generell rettighetsordning, eller som en finmasket ordning med rom for skjønnsvurderinger?

Ekspertgruppen ble oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2020.

Ekspertgruppen skal ha en åpen arbeidsform og skal legge til rette for innspill fra kompetansemiljøer, brukerrepresentanter, kommuner og andre som kan ha relevante innspill. Det er også opprettet en referansegruppe der ulike brukergrupper er representert. Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til ekspertgruppen.

Ekspertgruppen kan kontaktes på e-postadressen: Bostotteutvalg@kdd.dep.no  

Om Ekspertgruppe for evaluering av bostøtten

Opprettet: 2020

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning, og vil bli ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr. I arbeidet skal ekspertgruppen blant annet vurdere: 1. Bostøttens måloppnåelse. I hvor stor grad når dagens bostøtte målet om at husstander med lav inntekt og høye boutgifter skal ha en egnet bolig? 2. Bostøttens samspill med andre offentlige virkemidler og hensiktsmessig forvaltningsnivå. Hvordan virker bostøtten sammen med andre statlige og kommunale ordninger? 3. Fremtidig innretning av bostøtteordningen. Hvordan bør bostøtten differensiere mellom ulike behov og grupper? Og bør bostøtten utformes som en generell rettighetsordning, eller som en finmasket ordning med rom for skjønnsvurderinger? Ekspertgruppen skal levere sin rapport til Kommunal og moderniseringsdepartementet innen 1. mai 2022.

Full mandattekst Ekspertgruppe for evaluering av bostøtten

Aktive medlemmer (pr. 1/5/2022)

  • Nils-Henrik M von der Fehr Leder
  • Lise Henriette Rånes Medlem
  • Katrine Lereggen Medlem
  • Kristin Aarland Medlem
  • Nina Bjerkedal Medlem
  • Bjørn Gudbjørgsrud Medlem
  • Bodil Sivertsen Medlem
  • Trond Stigen Medlem