Mandat for OGP-rådet

a. Oppgaver:

OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

Rådet skal:

  1. gi innspill til utforming og implementering av Norges OGP-handlingsplaner etter å ha diskutert innspillet med relevante myndigheter
  2. følge opp iverksettingen av den norske handlingsplanen
  3. gi innspill når handlingsplanen skal evalueres
  4. profilere OGP i Norge, øke det norske sivilsamfunn deltakelse og bidra til at Norge er ledende på arbeid med åpenhet i forvaltningen
  5. styrke involvering av relevante aktører for å sikre åpenhet i forvaltningen
  6. kunne delta i relevante OGP- fora med det formål å utveksle kunnskap og erfaringer med andre institusjoner fra OGP land

b. Organisering – sammensetning

Rådets medlemmer utnevnes for to år av gangen. Rådet er inntil videre en forsøksordning som vil vare til handlingsplan 2 er evaluert og regjeringen har levert handlingsplan 3.
Medlemmene oppnevnes av departementet. Rådet konstituerer seg selv. Arbeidet i rådet skjer i åpenhet.

c. Forholdet til departementet

OGPs styringsdokumenter og mandatet ligger til grunn for rådets arbeid. Rå-det mottar i tillegg årlige oppdragsbrev fra departementet. Her angis de spesi-fikke oppgavene for den aktuelle bevilgningsperioden. Rådet rapporterer årlig til departementet om sin virksomhet. Rådet gjøres kjent med departementets kommunikasjon med OGP-sekretariatet. Rådet har mulighet til å komme med innspill i forkant av vesentlige beslutninger vedrørende Norges deltakelse i OGP.

d. Finansiering

Departementet gir en årlig ramme som delfinansiering av virksomheten. Rå-det avgjør selv sin arbeidsform og sine prioriteringer innenfor mandatets og bevilgningens rammer. Rådet sender årlige regnskap for foregående år.

e. Arkivering

Utvalget har ansvar for at det føres arkiv for virksomheten (se veileder for utvalgsarbeid i staten, vedlegg 1, s. 21).