Årsregnskapet 2015

Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av oss selv.

Årsregnskapet 2015 (pdf)

Riksrevisjonsens beretning (pdf)

Til toppen