E-post til Klima-og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentlighetsloven. Korrespondanse til departementet bør derfor ikke inneholde opplysninger som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens personlige forhold  er alltid taushetsbelagte.

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger. Gå til offentlig elektronisk postjournal (OEP).