Havseksjonen

Helhetlig forvaltning av det marine miljø. Forvaltningsplaner for Barentshavet-Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. Petroleumsvirksomheten, fiskerier, Skipsfart, inkl etatsstyring av Sjøfartsdirektoratet. Marine verneområder, marin arealplanlegging, marint naturmangfold, akutt forurensing, nye marine næringer.

Helhetlig forvaltning av det marine miljø. Forvaltningsplaner for Barentshavet-Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. 

Petroleumsvirksomheten, fiskerier, Skipsfart, inkl etatsstyring av Sjøfartsdirektoratet. Marine verneområder, marin arealplanlegging, marint naturmangfold, akutt forurensing, nye marine næringer.

Kunnskapsoppbygging om marine økosystemer.

Internasjonalt arbeid innenfor områdene, herunder OSPAR-konvensjonen, IMO, London-konvensjonen, EUs marine strategi, havmiljøsamarbeid i Nordområdene.

Olje for Utvikling.

Til toppen