Hav- og forurensningsavdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor helhetlig forvaltning av hav og nordområdene, regulering av forurensning, kjemikalier og EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Arbeidsoppgavene er i stor grad utvikling og gjennomføring av juridiske-, administrative- og økonomiske virkemidler og videreutvikling og gjennomføring av internasjonalt regelverk. Avdelingen består av fem seksjoner, samt en administrativ enhet i stab.

Avdelingen har ansvaret for helhetlig forvaltning av det marine miljø, nasjonalt og internasjonalt. Sektorovergripende ansvar for forvaltningsplaner for havområdene, sektoransvar for ivaretakelse av miljø i sektorene (petroleumsvirksomheten, fiskerier, skipsfart), vern og forvaltning av marine områder/kystområder etter naturmangfoldloven og marin forsøpling og spredning av mikroplast. Olje for utvikling, havmiljøsamarbeid i nordområdene, IMO, OSPAR- og Londonkonvensjonene mv. samt kunnskapsoppbygging og miljøovervåkning av hav- og kystområdene ligger også i avdelingen.

Avdelingen har ansvaret for miljøvernlovgivning og forvaltning av naturmiljøet på Svalbard, norsk miljøvernforvaltning i Antarktis og internasjonalt miljøvernsamarbeid i nordområdene og Antarktis, herunder Arktisk Råd, Barentsregionen og bilateralt samarbeid med Russland, samt polarforskning, etatsstyring av Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard.

Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier, grensekryssende luftforurensninger, avfall, avløp radioaktiv forurensning, herunder etatsstyring av Statens Strålevern på miljøområdet. Avdelingen har spesielt ansvar for forvaltning etter forurensningsloven Og har betydelig internasjonalt samarbeid, herunder EU/EØS og ulike FN-organisasjoner.

Avdelingen har ansvaret for koordinering og politikkutvikling for miljø innenfor EØS-avtalen og Europapolitikken, nordisk samarbeid og ivaretakelse av miljøhensyn i avtaler utenfor miljøområdet, som Verdens handelsorganisasjon (WTO), og EFTAs frihandelsavtaler. Avdelingen har også ansvar for arbeidet med miljøvennlige statlige innkjøp/grønn stat, miljøaspektet i forbrukersaker, miljøteknologi, samt Århuskonvensjonen om rett til miljøinformasjon og miljøinformasjonsloven.

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen