Kulturmiljøavdelingen

Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturmiljøfeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder som bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturmiljøforvaltningen.

Avdelingen har følgende seksjoner: