Analyse- og virkemiddelseksjonen

Klima- og energiseksjonen (KE) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene, blant annet innenfor sektorene bygg, skog, petroleum, fastlandsindustri og energiforsyning, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og energieffektivisering. KE bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på klimaområdet for øvrig innen blant annet FN, EU/EØS og andre relevante fora. KE har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030. Seksjonen har også ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS). KE har et koordinerende ansvar for arbeidet med regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet.

Klima- og energiseksjonenKlima- og energiseksjonen (KE) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene, blant annet innenfor sektorene bygg, skog, petroleum, fastlandsindustri og energiforsyning, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og energieffektivisering.

KE bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen.

Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på klimaområdet for øvrig innen blant annet FN, EU/EØS og andre relevante fora.

KE har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030.

Seksjonen har også ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS). KE har et koordinerende ansvar for arbeidet med regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet.

Til toppen