Klimaavdelingen

Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Avdelingssekretariatet har ansvar for avdelingens budsjett, regnskap, økonomistyring og etatsstyring. Resultatkontroll og rapportering. Personalsaker. Koordinering av virksomhetsplanlegging og andre fellessaker. Planlegging av konferanser, seminarer og møter.

  Seksjonsleder: Underdirektør Wenche Hokholt Olafsen

 • Analyse- og virkemiddelseksjonen

  Klima- og energiseksjonen (KE) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene, blant annet innenfor sektorene bygg, skog, petroleum, fastlandsindustri og energiforsyning, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og energieffektivisering. KE bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på klimaområdet for øvrig innen blant annet FN, EU/EØS og andre relevante fora. KE har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030. Seksjonen har også ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS). KE har et koordinerende ansvar for arbeidet med regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anne Gislerud

 • Fornybarseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for avdelingens arbeid med fornybar energi og energieffektivisering, inkludert bioenergi og biodrivstoff.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Are Lindegaard

 • Klima- og skogsatsingen

  Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) kan bidra med 25-30 prosent av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen

 • Transport- og lokalmiljøseksjonen

  Seksjonen har overordnet ansvar for politikkutvikling som bidrar til reduserte utslipp fra transportsektoren. Herunder økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy, samt arbeidet med drivstoffkvalitet og fornybardirektivet. Videre har seksjonen ansvar for arbeid med klima og energi i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning. Seksjonen har også overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokalluft og støy.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Vibeke Ursin-Smith

 • Utviklings- og finansieringsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for arbeidet med grønn økonomi i utviklingsland, finansiering av klima- og miljøtiltak, bruk av markedssamarbeid og reduksjon av kortlivede klimaforurensere. Seksjonen følger opp Parisavtalen og de nye bærekraftsmålene gjennom samarbeid med utviklingsland og initiativer som Global Green Growth Institute (GGGI) og FNs partnerskap for grønn økonomi, samt ivaretar departementets samarbeidsavtaler med Kina, India, Sør-Afrika og Myanmar. Seksjonens arbeid med miljø- og klimafinansiering er i hovedsak rettet mot Global Environmental Facility (GEF) og det grønne klimafondet under klimakonvensjonen (GCF). Seksjonen har ansvar for statens kvotekjøpsprogram og arbeidet med tilrettelegging for bruk av markedssamarbeid for å øke ambisjonene i klimapolitikken. Seksjonens arbeid med kortlivede klimaforurensere er rettet mot arbeidet i den internasjonale koalisjonen for klima og luft og i Arktisk Råd, i tillegg til at seksjonen har ansvar for Montrealprotokollen og fluorholdige klimagasser nasjonalt. Seksjonen bidrar også i arbeidet med de internasjonale klimaforhandlingene.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Nina Christine Rør

Til toppen