Naturforvaltningsavdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Avdelingen har også koordineringsansvar for departementets arbeid overfor fylkesmannen, miljøøkonomiske problemstillinger, forskning- og overvåking/miljødata og OECD.

Sentrale områder innenfor naturforvaltning er gjennomføring av områdevern (herunder barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, vurdering av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks-, energi- og havbruksnæringene, miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer (GMO), motorferdsel og naturoppsyn.

I tillegg har avdelingen ansvar for Norges oppfølging av FNs konvensjon om biologisk mangfold, Cartagenaprotokollen om GMO og Nagoyaprotokollen om genressurser, deltakelse i internasjonalt samarbeid vedrørende skog, KLDs koordinering av arbeidet i FNs miljøprogram, Naturpanelet, NASCO og andre internasjonale konvensjoner som omhandler naturmangfold.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Ansvar for etatsstyring av Miljødirektoratet og fylkesmennenes miljøvernavdelinger på vegne av departementet. Budsjett, regnskap og økonomistyring. Virksomhetsplanlegging for Naturforvaltningsavdelingen.

 • Artseksjonen

  Seksjonen har ansvar for virkemidler for ivareta rovvilt, ikke-høstbare viltarter, villrein, fjellrev og sjøfugl, og kulturlandskap (prioriterte arter, utvalgte naturtyper og områdevern), samt regulering av fremmede organismer og genmodifiserte organismer.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Torbjørn Lange

 • Kunnskaps- og globalseksjonen

  Seksjonen har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåking, i departementet. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid.

  Seksjonsleder: Torstein Lindstad

 • Natur- og friluftslivseksjonen

  Seksjonen har ansvar for virkemidler for å ivareta naturmangfold i skog, våtmark, i byer og på fjellet, herunder områdevern, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, regulering av fremmede organismer, mv. Ansvar for friluftsliv, herunder sikring av friluftslivsområder og andre virkemidler for å fremme friluftsliv. Ansvar for motorferdsel i utmark, forvaltning av verneområder og arbeidet med naturinformasjonssentre.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Øivind Dannevig

 • Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for sammenhengen mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet, OECD-samarbeid, miljøavgifter, nasjonalt og internasjonalt (EØS og UNECE) arbeid med konsekvensutredninger, generell naturmangfoldpolitikk, naturmangfoldloven, plansaker og saker om utbygging av fornybar energi.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Øyvind Andreassen

 • Vannseksjonen

  Virkemidler for å ivareta naturmangfold i ferskvann og i områder på land langs kysten (dvs. prioriterte arter, utvalgte naturtyper, områdevern, regulering av fremmede organismer i vann og i områder på land langs kysten).

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lindis Nerbø

Til toppen