Naturforvaltningsavdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Avdelingen har også koordineringsansvar for departementets arbeid overfor fylkesmannen, miljøøkonomiske problemstillinger, forskning- og overvåking/miljødata og OECD.

Sentrale områder innenfor naturforvaltning er gjennomføring av områdevern (herunder barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, vurdering av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks-, energi- og havbruksnæringene, miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer (GMO), motorferdsel og naturoppsyn.

I tillegg har avdelingen ansvar for Norges oppfølging av FNs konvensjon om biologisk mangfold, Cartagenaprotokollen om GMO og Nagoyaprotokollen om genressurser, deltakelse i internasjonalt samarbeid vedrørende skog, KLDs koordinering av arbeidet i FNs miljøprogram, Naturpanelet, NASCO og andre internasjonale konvensjoner som omhandler naturmangfold.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Ansvar for etatsstyring av Miljødirektoratet og fylkesmennenes miljøvernavdelinger på vegne av departementet. Budsjett, regnskap og økonomistyring. Virksomhetsplanlegging for Naturforvaltningsavdelingen.

 • Artseksjonen

  Seksjonen har ansvar for virkemidler for ivareta rovvilt, øvrig vilt, herunder forvaltning av hjortevilt, villrein, fjellrev og sjøfugl, og kulturlandskap (prioriterte arter, utvalgte naturtyper og områdevern), samt regulering av fremmede organismer og genmodifiserte organismer.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Torbjørn Lange

 • Globalseksjonen

  Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid, blant annet FNs miljøprogram (UNEP), FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling, konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Nagoya-protokollen om genressurser og Naturpanelet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Birthe Ivars

 • Kunnskapsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåking, i departementet. I tillegg har seksjonen ansvar for å lede og koordinere arbeid med økologisk grunnkart og kunnskap om naturmangfold.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristin Thorsrud Teien

 • Natur- og friluftslivseksjonen

  Seksjonen har ansvar for virkemidler for å ivareta naturmangfold i skog, våtmark, i byer og på fjellet, herunder områdevern, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, regulering av fremmede organismer, mv. Ansvar for friluftsliv, herunder sikring av friluftslivsområder og andre virkemidler for å fremme friluftsliv. Ansvar for motorferdsel i utmark, forvaltning av verneområder og arbeidet med naturinformasjonssentre.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Øivind Dannevig

 • Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for sammenhengen mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet, OECD-samarbeid, miljøavgifter, nasjonalt og internasjonalt (EØS og UNECE) arbeid med konsekvensutredninger, generell naturmangfoldpolitikk, naturmangfoldloven, plansaker og saker om utbygging av fornybar energi.

  Seksjonsleder: Fagdirektør Gudrun Schneider

 • Vannseksjonen

  Virkemidler for å ivareta naturmangfold i ferskvann og i områder på land langs kysten (dvs. prioriterte arter, utvalgte naturtyper, områdevern, regulering av fremmede organismer i vann og i områder på land langs kysten).

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lindis Nerbø