Forsiden

Senter mot marin forsøpling

Senter mot marin forsøpling ble 1. januar 2022 opprettet som en etat under Klima- og miljødepartementet.

Senteret skal være et ledende kompetansesenter innen forekomst og opprydding av marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder, både nasjonalt og internasjonalt.

Senteret har også oppgaver knyttet til koordinering og finansiering av opprydding, inkludert tilskuddordningen til tiltak mot marin forsøpling.

Overordnet mål for virksomheten er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Senter mot marin forsøpling har hovedkontor i Svolvær i Lofoten.

Senteret var tidligere et Senter for oljevern og marint miljø under Samferdselsdepartementet. Oppgavene senteret hadde innen marin forsøpling videreføres i det nye senteret, samtidig som senteret nå også har forvaltningsoppgaver.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter 

Nettside: http://www.marfo.no/