Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser

Regjeringen utnevnte 11.04.2014 et utvalg som skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Utvalget avga sin rapport Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs (NOU 2015: 16) 2. desember 2015.

Mandat (pdf)

Utvalgets medlemmer

  • Helge Skaaraas, advokat (leder) Sarpsborg
  • Ann-Janette Hansen, spesialrådgiver KS, Råde
  • Dag Refling, utredningssjef, Huseiernes Landsforbund, Stavern
  • Mia Ebeltoft, advokat og fagsjef Finans Norge, Oslo
  • Elin Riise, juridisk rådgiver Norsk Vann, Hamar
  • Rolf Johansen, sjefingeniør Statens vegvesen, Sande i Vestfold
  • Helga Skofteland, regiondirektør Forbrukerrådet, Lørenskog
  • Jan Stenersen leder avløp Tromsø kommune, Tromsø
  • Hogne Hjelle, avdelingsleder Bergen kommune, Bergen
  • Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, Sandnes