Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalg som avleverte sin rapport 28. oktober 2016.

Ekspertutvalget avleverte rapporten "Grønn konkurransekraft" 28.10.2016.

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Connie Hedegaard og Idar Kreutzer har i bred konsultasjon med næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre aktører utredet og gitt råd om hvordan Norge kan stryke sin grønne konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

Ekspertutvalgets mandat (pdf)

Om Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Opprettet: 2015

Opphørt: 2016

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Eksperutvalget skal foreslå en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. Utvalget skal identifisere de viktigste globale og regionale endringsprosesser som utgjør drivkrefter og hindringer for den grønne omstillingen fram mot lavutslippssamfunnet, mulige konsekvenser for Norge og besvare spørsmål om hvor Norge har de beste forutsetninger for å møte disse endringsprosessene. Videre skal utvalget gi svar på hva som bør være de overordnede prioriteringer og tiltak for å utvikle innovasjon og grønn konkurransekraft for Norge.

Full mandattekst Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Aktive medlemmer (pr. 12/31/2016)

  • Idar Kreutzer Leder
  • Connie Hedegaard Koksbang Leder