Genteknologiutvalet

Utval som skal greie ut om genteknologi, nye teknikkar og reguleringa av genmodifiserte organismar (GMO)

Utvalet skal foreta ein brei fagleg gjennomgang av teknologisk status og moglegheiter, regulatoriske rammer, behovet for uavhengig forsking, eventuelle nye risikoaspekt og etiske dilemma og skal levere utgreiinga si innan 1. juni 2022.

Kongeleg resolusjon med blant anna mandatet for utvalet.

Utvalets nettside

Om NOU-utvalg genteknologi

Opprettet: 2020

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: P.B 8013 DEP, 0030 Oslo

Eget nettsted: https://www.genteknologiutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Det offentlig utvalget skal foreta en bred faglig gjennomgang av teknologisk status og muligheter, regulatoriske rammer, behovet for uavhengig forskning, eventuelle nye risikoaspekter og etiske dilemma knyttet til genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer (GMO). Utvalget skal gi et godt grunnlag for videre politikkutforming når det gjelder genteknologi innenfor miljø- og helseteknologi, industri og matproduksjon. Utvalget skal også vurdere om lovverket bør justeres for å sikre at den teknologiske utviklingen kommer samfunnet til gode, uten skade på helse og miljø.

Full mandattekst NOU-utvalg genteknologi