Klagenemnda for miljøinformasjon

Klagenemnda for miljøinformasjon er et uavhengig offentlig organ som ble opprettet 1. januar 2004 samtidig med at miljøinformasjonsloven og nye regler om rett til produktspesifikk informasjon i produktkontrolloven trådte i kraft.

Formålet med miljøinformasjonsloven er å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, til å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål, jf. mil. § 1.

Nemnda behandler klager etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 og etter produktkontrolloven § 10, som gjelder informasjon om produkters egenskaper og virkninger m v.

Les mer om klagenemnda på deres hjemmesider.

Om Klagenemnda for miljøinformasjon

Opprettet: 2004

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Miljødirektkoratet, v/sekretariatet, PB 567, SLUPPEN, Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fremgår av ovennevnte forskrift § 2 og ovennevnte lov § 16 første ledd og § 19 tredje ledd; Nemnda avgjør klager over avslag på krav om miljøinformasjon fra offentlig eller privat virksomhet om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig miljøpåvirkning.