Klimautvalet 2050

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal gjere ei utgreiing av vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet for 2050. I 2050 skal dei norske utsleppa vere 90-95 prosent lågare enn i 1990.

Utvalet skal rapportere til Klima- og miljødepartementet om status midtvegs i arbeidet. Utvalet skal levere ei samla utgreiing og tilråding i form av ein NOU innan 1. november 2023.

Om Klimautvalget 2050

Opprettet: 2021

Opphørt: 2023

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Hovedformålet til utvalget er å gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Denne omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Utvalget skal vurdere måloppnåelse og nytte opp mot den samfunnsøkonomiske kostnaden.

Full mandattekst Klimautvalget 2050

Aktive medlemmer (pr. 1/14/2022)

 • Martin Skanche Leder
 • Audun Korsæth Medlem
 • Eirik Newth Medlem
 • Camilla Skjelsbæk Gramstad Medlem
 • Gro Sandskjær Hanssen Medlem
 • Erik Trømborg Medlem
 • Kristin Halvorsen Medlem
 • Klaus Mohn Medlem
 • Lars Petter Maltby Medlem
 • Mari Hasle Einang Medlem
 • Marianne Hansen Medlem
 • Signe Nybø Medlem
 • Ola Kvaløy Medlem