Kontaktutvalg for rovviltforvaltning

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning er en arena for informasjons- og kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det avholdes ett årlig møte i kontaktutvalget.

Møte i kontaktutvalget arrangeres og ledes av Klima- og miljødepartementet. I tillegg til de organisasjonene som er med i kontaktutvalget, deltar Sametinget og Rovdata, relevante forskningsinstitusjoner, og underliggende etater som Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet. Møtene inneholder en blanding av informasjon fra forvaltningen og fagrelevante temaer.

Medlemmene i kontaktutvalget består av representanter fra 15 organisasjoner. Hver organisasjon kan stille med ett medlem. En representant fra hver organisasjon er ført opp under, men det kan variere fra møte til møte hvem som møter i utvalget fra hver organisasjon.

Om Kontaktutvalg for rovviltforvaltning

Opprettet: 2006

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning er en arena for informasjons- og kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det avholdes ett årlig møte i kontaktutvalget.